مدلسازی و بررسی مکانیزم شکست لرزه‌ای در اتصال کاورپلیت RCS با سخت کننده‌های قطری


مدلسازی و بررسی مکانیزم شکست لرزه‌ای در اتصال کاورپلیت RCS با سخت کننده‌های قطری
در دهه‌های اخیر امکان هستفاده از سازه‌های هیبریدی به‌عنوان جایگزینی برای سازه‌های رایج فلزی و بتنی بسیار مورد بحث و بررسی برنامه گرفته هست.


بررسی عددی رفتار شمعها تحت اثر بارهای جانبی و قائم
یک نوع از سازه‌های هیبریدی، سازه‌های RCS می‌باشند.


بررسی تاثیر شکل پایه‌ها بر میزان آبشستگی در اطراف پایه سازه‌های رودخانه‌ای
در این سازه‌ها ستون از نوع بتنی و تیر از نوع فلزی می‌باشد.


رفتار استاتیکی گنبدهای مشبک تک لایه تحت تاثیر نیمه صلبیت اتصالات گویسان
(Reinforced Concrete Columns & Steel Beams) دو نوع رایج این اتصالات عبارتند از: اتصال ستون پیوسته و اتصال تیر پیوسته.


بررسی شستشوی رسوبات در مخازن سدها
این اتصالات مزایای هر دو نوع سازه‌های بتنی و فلزی را دارا هست.


بررسی امکان فروافتادن عرشه پلهای بتنی پیش‌ساخته یا نشیمنگاه الاستومری تحت اثرات ناشی از زلزله
عملکرد مناسب لرزه‌ای و شکل‌پذیری از مزایای این نوع اتصالات می‌باشند.


محاسبه بیلان آبی سفره آب زیرزمینی دشت بهاران به منظور تعیین دبی مجاز برداشت و مدیریت و برنامه‌ریزی تغذیه مصنوعی
مهم‌ترین بحث در این سازه‌ها عملکرد اتصال بین ستون و تیر می‌باشد و بیش‌تر مطالعات معطوف به این مورد شده هست.


طراحی بهینه حوضچه‌های آرامش نوع 2 و 3
در پایان‌نامه حاضر، با هستفاده از نرم‌افزار ABAQUS که یک نرم‌افزار مبتنی بر المان محدود می‌باشد، سه نوع اتصال میانی، کناری و گوشه مورد بحث و بررسی برنامه گرفته‌اند.


مطالعه رفتار استاتیکی مصالح مخلوط ریزدانه و درشت‌دانه مورد استفاده در سدهای خاکی
بدین منظور ابتدا نتایج نرم‌افزاری با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده هست و پس از کسب اطمینان از نتایج حاصله از این نرم‌افزار، اتصالات مورد نظر مدلسازی و تحلیل شده و نتایج، مورد بحث و بررسی برنامه گرفته‌اند.

متغیرهای بررسی شده در هر اتصال عبارتند از: ضخامت یکسان کاورپلیت و سخت‌نماينده، ضخامت سخت‌نماينده، ضخامت کاورپلیت، ارتفاع کاورپلیت و سخت‌نماينده.

نتایج به‌دست‌ آمده حاکی از انعطاف‌پذیری و مقاومت بالای این اتصالات در برابر بارهای سیکلی می‌باشد.

پس از حصول نتایج ملاحظه گردید که بهترین گزینه برای کنترل ظرفیت باربری و افزایش هستهلاک انرژی در هر سه نوع اتصال، افزایش ضخامت کاورپلیت می‌باشد.

از طرفی بهترین گزینه برای کنترل تنش در کاورپلیت و ستون بتنی در اتصالات میانی و کناری، اضافه کردن ارتفاع کاورپلیت و سخت‌نماينده به‌طور هم‌وقت می‌باشد.

در اتصال گوشه جهت کنترل تنش در کاورپلیت و ستون بتنی باید به‌طور هم‌وقت ضخامت کاورپلیت و سخت‌نماينده افزایش داد.

در هر سه اتصال افزایش ارتفاع کاورپلیت و سخت‌نماينده موجب کاهش تنش در میلگردهای ستون بتنی در ناحیه اتصال تیر فولادی به ستون بتنی می‌گردد.
70 out of 100 based on 70 user ratings 370 reviews