بررسی اثر فاصله افقی در دیوارهای ژئوگریدی پله‌ای


بررسی اثر فاصله افقی در دیوارهای ژئوگریدی پله‌ای
در دیوارهای خاک مسلح وقتی که اجرای دیوار با ارتفاع زیاد مورد نظر باشد بدلیل بالا رفتن هزینهها بحث اجرای دیوارهای پلهای به میان میآید که تا حد امکان حجم مصالح مصرفی را کاهش داد.


تحلیل جریان دوبعدی روی سرریزهای آزاد
در این تحقیق عملکرد دیوارهای خاک مسلح ژئوگریدی پلهای تحت بارهای هستاتیکی مورد تحلیل و بررسی برنامه گرفته هست که انجام تحقیق بصورت عددی و با هستفاده از نرم افزار Plaxis انجام شده هست بطوریکه مدلسازی با هستفاده از متغییرهای گوناگون که همان طول مسلح نماينده، عرض پله دیوار و مشخصات خاک میباشد، انجام شدهاست.


بررسی مقاومت خمشی و برشی لوله‌های پرشده از بتن
نتایج بدست آمده حاکی از اون هست که: با افزایش طول مسلح نماينده و عرض پله حداکثر جابجاییهای افقی و قائم کاهش می‌یابد، مقدار جابجاییهای افقی و قائم دیوار در خاکهای رسی بیشتر از خاکهای ماسهای میباشد.


بررسی عددی اثر حفاری گام به گام بر توزیع تنش‌ها در اطراف تونل‌ها در زمین‌های نرم و مطالعه موردی تونل برزگراه رسالت
با افزایش عرض پله و طول مسلح نماينده تغییرشکلهای حداکثر به سمت پنجه دیوار منتقل و حالت تغییرشکل از شگمدادگی به حالت لغزش در پنجه دیوار تغییر مییابد.


بررسی اثر شرایط جریان ورودی (کانال تقرب آبگیر نیروگاه‌ها) در ایجاد جریانهای گردابی
مقدار ضریب اطمینان در خاکهای ماسهای بیشتر از خاکهای رسی میباشد و همچنین با افزایش طول مسلح نماينده، ضریب اطمینان به شدت افزایش مییابد.


بررسی عملکرد مخازن از دیدگاه احتمالات بمنظور پیش بینی وقوع‌سی
با افزایش طول مسلح نماينده و عرض پله دیوار حداکثر تنش موثر کاهش می‌یابد.


بررسی تئوریک و آزمایشگاهی اعضاء فشاری مرکب از خاک مسلح وجداره غیرفل
مقدار تنشهای موثر و کل دیوار در خاکهای رسی بیشتر از خاکهای ماسهای میباشد.


مطالعه خصوصیات دینامیکی کندوهای بتنی با روش ارتعاشات محی
محدوده نقاط پلاستیک بر اثر اعمال سربار، در خاک‌های رسی نسبت به خاک‌های ماسه‌ای، در شرایط یکسان بارگذاری، بیشتر می‌باشد.بطور خلاصه میتوان فرمود افزایش طول مسلح نماينده، افزایش عرض پله و هستفاده از خاک ماسه ای باعث بهبود رفتار خاک میشود.


حل معادلات جریان پتانسیل روی تاج سرریزها به روش اجزاء محدو88 out of 100 based on 58 user ratings 658 reviews