نقش حفاریهای عمرانی در ناپایداری دامنه‌های طبیعی (بررسی موردی زمین لغزه سد تبارک آباد) x

نقش حفاریهای عمرانی در ناپایداری دامنه‌های طبیعی (بررسی موردی زمین لغزه سد تبارک آباد)مدلسازی فازی نوع دوم برای گوگرد زدایی فرآیندهای فولاد
تدوین استراتژیهای توسعه جهت صنعت الیاف کشور
تخصیص منابع در شبکه های احتمالی به کمک کاربرد تئوری در مدیریت پروژه (زنجیره بحرانی)
زمان‌بندی و برنامه‌ریزی n کاربر روی m ماشین‌موازی
طراحی مدلی برای مسائل جانمایی تسهیلات در سیستم های تولید سلولی
ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت فراگیر موردکاوی: شرکت صنایع مخابرات صا ایران

اکستروژن مقاطع توپر و توخالی مس و آلیاژهای آن
بررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی چدن با گرافیت کروی عملیات حرارتی شده به روش آستمپر مستقیم
تولید نمونه‌های آزمایشی میل لنگ لندکروزر
بهینه سازی خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی نیکل- الماس با استفاده از آبکاری با جریان پالسی
بررسی فرآیند اکستروژن قوطی-قوطی و مطالعه اصطکاک در این فرآیند
کنترل ریزساختار و خواص مکانیکی فولادهای مارجینگ ریختگی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

نقش حفاریهای عمرانی در ناپایداری دامنه‌های طبیعی (بررسی موردی زمین لغزه سد تبارک آباد)


ایران به دلیل شرایط خاص زمین‌شناسی، توپوگرافی و آب و هوایی حاکم بر آن، سالانه شاهد خسارات قابل توجهی بر اثر بروز زمین لغزه است . طی دو دهه اخیر و با سرعت گرفتن ساخت پروژه‌های بزرگ مهندسی، میزان خسارات ناشی از این پدیده سیر صعودی داشته است . در این رساله پس از تحلیل زمین لغزه، چگونگی پاسخ دامنه به حفر ترانشه و هوازدگی مصالح سطحی پاشنه، تاثیر وجود آب در ترکهای کششی و سطح لغزش و کاهش مشخصاتع مکانیکی لایه ضعیف شیل به شرایط پسماند، برروی دامنه سنگی گسیخته شده تبارک آباد، بررسی شده است . به منظور شناخت علل گسیختگی، مقدار تاثیر هریک از عوامل یاد شده و توضیح مکانیزم شکست این لغزش که محدوده‌ای به عرض 250 متر و طول 205 متر را در محل دیواره جناح راست حوضچه آرامش و سرریز سد بزرگ مخزنی در حال ساخت تبارک آباد ناپایدار کرده است ، پس از تخمین شکل آن با توجه به توپوگرافی و مسیر پرتگاه اصلی تهیه شده از دامنه، مشاهدات صحرایی و گمانه‌های اکتشافی، به تحلیل برگشتی دامنه و شبیه‌سازی لغزش پرداخته شده است . تحلیل برروی پنج مقطع متفاوت از دامنه، ر محیطی پیوسته و همسان در شرایط کرنش مسطح با فرض مدل رفتاری کشسان خمیری کامل و معیار گسیختگی موهرکولمب ، با استفاده از روش اجزاء محدود و به کمک نسخه 6/1 نرم‌افزار PLAXIS صورت یافته و پارامترهای مقاومتی توده در آستانه لغزش براساس نتایج بدست آمده، تعیین شده است . نتایج مشاهدات صحرایی و تحلیل برگشتی نشان می‌دهد لغزش از نوع انتقالی بوده، دارای عمقی حداکثر 20 تا 25 متر است و مهمترین عوامل وقوع آن به ترتیب بریدن لایه ضعیف شیل در پای دامنه، لغزندگی مرز فوقانی این لایه، فشار آب موجود در ترکها و هوازدگی مصالح پاشنه، بوده است .
نمایه ها:
سد تبارک آباد |
ناپایداری دامنه |
لغزش زمین | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


ارزیابی عملکرد برج تقطیر چند جزئی با استفاده از کنترل پیشرفته
بهینه‌سازی تولید کربن فعال به روش فعالسازی شیمیایی
تبدیل گزینش‌پذیر متانول به پروپیلن با استفاده از نانوزئولیت مزوپور دوکاره ZSM-5
تحلیل فرآیند واحدهای تصفیه گاز و بازیابی گوگرد مجتمع پتروشیمی رازی و بهبود آنها با استفاده از تکنولوژی پینچ
کاربرد موازنه جمعیت در کریستالیزاسیون, شبیه سازی کریستالیزاسیون هیدرات آلومینیوم
طراحی و ساخت برج آکنده جذب مواد شیمیایی (دی اکسید گوگرد)

طراحی سنسور گازی مبتنی بر بلورهای فوتونی بر روی زیر لایه InP
تعیین پارامترهای موتور القایی به کمک شبکه‌های عصبی
طراحي و ساخت کوره القایی با سیستم کنترل حلقه بسته فرکانس رزونانس
کدهایی برای منابع یکنوای محدود
مدل‌سازی کنترل کننده یکپارچه توان در پخش بار بهینه با قید امنیت
تحلیل و بررسی موج ضربه برگشتی در مزارع بادی در اثر اصابت صاعقه
*