بررسیومقایسه نتایج فونداسیون های تحلیل شده توسط نرم افزار SAFEوروش اجزا محدود

استفاده از تداخل سنجی تفاضلی بر روی تصاویر راداری به منظور تعیین تغییر شکل سطح زمین
بهینه سازی دیوارهای سنگی با استفاده از روشهای عددی
بررسی رفتار و مقایسه اقتصادی قابهای خمشی بتنی متوسط و ویژه
تحلیل قابلیت اعتماد لرزه ای سامانه های آبرسانی بر اساس عملکرد هیدرولیکی
بررسی رفتار دال‌های بتنی تقویت شده با FRP به روش المان محدود
بررسی رفتار لرزه‌ای پانل برشی در سازه LSF
اعمال مودهای پیچشی در روش تحلیل استاتیکی غیر خطی در سازه های بلند
ارزیابی رفتار لرزه ای میراگر جرمی تنظیم شده چندگانه و تک در سازههای نامتقارن در پلان
بررسی تاثیر سخت کننده های مختلف بر روی مقاومت نهایی و شکل پذیری اتصالات صلب تیر به ستون
بررسی تاثیرات آتش سوزی بر رفتار سگمنت های تونل مترو
اثر زلزله های نزدیک به گسل برروی ساختمان های بتنی بلند مرتبه با سیستم مقاوم جانبی دوگانه
شبیه‌سازی انتقال آلودگی در محیط متخلخل با استفاده از مدل ترکیبی هوش مصنوعی - درون‌یاب بدون شبکه
مقایسه در صد گیرداری اتصال تیر فولادی با ورق جان و نبشی جان
Github doubt - sync repo
How to make vi redraw screen?
Git Submodule to a subfolder
Can I modify git-add's hunk size?
Merging between forks in GitHub
To have extra info at a prompt for Git by Zsh
To get a prompt which indicates Git-branch in Zsh
Unable to Git-add with force
Git commits found in master, not shown when viewing log of specific file
To get Git-prompt work in Zsh without a bug in a function
*