تهیه مدلی برای مکان یابی شعب بانک ها بادرنظرگرفتن پوشش جزیی x

تهیه مدلی برای مکان یابی شعب بانک ها بادرنظرگرفتن پوشش جزییپهنه بندی خطر سیلاب شهری با استفاده از آنالیز تصمیم گیری چند معیاره (MCDA) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)
ايجاد سكوي آزمايش پروتكلهاي ISDN-PRI و v5.2 بر روي STAP
بررسی، شناسائی و تولید بیوسورفکتانت توسط گونه های باکتریایی
بررسی تاثیر اختلاط عمیق خاک بر روی ظرفیت باربری و نشست خاک ریزدانه
طراحی الگوی تصمیم گئری برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه دفاعی
مطالعه تحلیلی رفتار لرزه ای پایه پلها با در نظر گیری اثرات خاک بر مدل جامع خاک - سازه

پیش بینی قیمت سهم در بورس اوراق بهادار به کمک داده کاوی با الگوریتم های ترکیبی تکاملی
شناسایی و ارزیابی ریسک در پروژه های عمرانی ( مطالعه موردی مسکن مهر استان قم )
تشخیص آنومالی در شبکه با استفاده از تکنیک های داده کاوی
پیش‌بینی گوشواره‌ای شدن در فرایند کشش فنجان استوانه‌ای با استفاده از یک معیارتسلیم ناهمسانگرد پیشرفته
مطالعه پارامتری اثر مشخصات پاشش و شرایط اولیه بر تبخیر کامل قطرات سوخت و عدم تشکیل شعله در لوله پیش مخلوط
ارائه یک سیستم مدیریت اعتماد با در نظر گرفتن زمان
حمایت از ما | مشهدهاست
`

تهیه مدلی برای مکان یابی شعب بانک ها بادرنظرگرفتن پوشش جزیی


بانک‌ها به‌عنوان یکی ازمهمترین‌نهادهای مالی، فعالیت‌های‌خود رادرسرتاسرکشورتوسط شعب‌بزرگ‌و کوچک انجام می‌دهند؛ ازاین رو نه‌تنها درجه‌بندی شعب بانک‌ها امری اساسی‌است، بلکه، انتخاب‌مکان مناسب‌شعب نیز برای مدیران از‌اهمیت به سزایی برخورداراست. دراین پایان‌نامه، مکان‌یابی شعب‌بانک باتوجه به درجات‌مختلفی که برای شعب تعریف‌شده، موردبررسی قرارگرفته‌است. برای این‌کار، مساله به صورت یک مدل‌ترکیبی عددصحیح وباینری با دوتابع هدف درنظرگرفته شده‌است. هدف‌اول، حداقل‌کردن هزینه‌هایی‌است که‌شامل هزینه‌عملیاتی‌بودن‌شعب، افتتاح، توسعه ویا بستن شعب، هزینه‌های مربوط به‌کارمندان، فرصت ازدست‌رفته و ارائه‌خدمات است، می‌باشد. و هدف-دوم، حداکثرکردن پوشش نقاط تقاضا با درنظرگرفتن پوشش جزیی است. نتایج‌حاصله از اجرای مدل نشان‌می‌دهدکه گاهی‌شعبه‌ای درحال پوشش‌دادن تقاضای ناحیه‌مربوطه می‌باشد و باتوسعه‌شعبه، می‌توان‌سطح‌پوشش‌شعبه را‌وسیعترکرد. ویاممکن است دربعضی نواحی‌شعبی باشندکه تقاضا برای دریافت‌خدمات از آنها به‌قدری‌کم‌است که بستن این شعب برای بانک بهترباشد. درمواردی ممکن‌است ناحیه‌ای ‌شعبه نداشته‌باشد، ولی نیازبه افتتاح‌شعبه برای آن لازم‌باشد. بنابراین دراین‌موارد افتتاح‌شعبه جدیدبادرجه متناسب باتقاضا ناحیه، لازم می‌باشد. درنتیجه، زمانی که مکان ودرجه مناسب از بین مکان‌های-کاندید ودرجات مختلف برای شعبه‌ای انتخاب‌شود، می‌تواند بیشترین سطح تقاضای مشتریان را پوشش‌دهد. به‌طوری‌که، باعث بالارفتن سطح رضایتمندی مشتریان شده وصرفه‌جویی درهزینه‌ها را برای مدیران به همراه-داشته‌باشد.
نمایه ها:
مکان¬یابی |
حداکثر¬پوشش |
پوشش¬جزیی |
مکان¬یابی شعب بانک |
درجه¬بندی شعب. | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی پدیده تشدید فانو در نانوذرات پلاسمونی و کاربردهای آن در حسگرها
مطالعه ارتعاشات پیچشی میکرو شفت داخل سیال مگنتورئولوژیکال
بررسی طول لغزش در نانوکانال های صاف و زبر به کمک روش شبیه سازی دینامیک مولکولی
بهبود روش های دسته بندی در داده کاوی با استفاده از دانش گذشته
تحلیل پنهان نگاری در تصاویر رنگی 24 بیتی
مدلسازی نمونه محور تصمیم گیری انسان بوسیله ساختار شناختی ACT-R

ریتواتور
بررسی اجمالی باتری های آلکالاین و مقایسه آنها با باتری های لکلانشه
مبانی ریاضی و الگوریتمهای محاسباتی سیستمهای رمزنگاری کلید عمومی
سوپر تله مگنتیک
استفاده از انرژی نیشکر در تولید برق و بخار
نیروی محرکه قطار: لکوموتیو یا واگن های خودکششی؟
*