تحلیل تطبیقی اندیشه‌های اجتماعی ناصرخسرو و پروین اعتصامی براساس دیوان اشعار آن دو


تحلیل تطبیقی اندیشه‌های اجتماعی ناصرخسرو و پروین اعتصامی براساس دیوان اشعار آن دو
مسائل اجتماعی، پدیده های نامطلوبی هستند، که بخش عمده ای از افراد جامعه را درگیر ساخته و به عنوان خطری جدّی برای راه و رسم زندگی و عامل تهدید نماينده ی ارزش ها و هنجارهای جامعه، و مانعی در مسیر تحوّلات اجتماعی و پیشرفت و ارتقای جامعه محسوب می شوند.


طراحی مجتمع فرهنگی تفریحی در بوشهر
اندیشه در باب مسائل اجتماعی، در طول تاریخ ادبیات فارسی رواج داشته و شعر فارسی، مشحون از این گونه مسائل هست.


بررسی ساختمان قید در آثار برجسته منثور نیمه قرن پنجم تا نیمه اول قرن هفتم هجری
موضوع اصلی این رساله، بررسی و تطبیق اندیشه های اجتماعی ناصر خسرو و پروین اعتصامی هست و هدف از این تحقیق، ارائه ی مهم ترین اندیشه های اجتماعی دو شاعر و آشکار ساختن میزان توجّه و اهمّیت مسائل اجتماعی، در نظام اندیشه ی دو شاعر هست.


بررسی معنایی فلسفی مدل‌های نرمال در منطق موجهات گزاره‌ای
در این پژوهش، پیرامون موضوعات ذیل سخن رفته هست: مفهوم جامعه، ارتباط فرد و جامعه، ساختار جامعه، مسئله ی اجتماعی، اندیشه ی اجتماعی، ادبیات و جامعه، اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر ناصر خسرو، مذهب ناصرخسرو، اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی عصر پروین اعتصامی، تحلیل اندیشه های دو شاعر حول محور های هویت انسانی، نهاد خانواده و روابط خانوادگی و نگرش دو شاعر نسبت به زن، انتقادات اجتماعی دو شاعر و در پایان، نتایج حاصل از تحقیق ارائه شده هست.


بررسی و تحلیل حماسه و ایثار در شعر شاعران معاصر (قیصر امین‌پور، سیدحسن حسینی، علیرضا قزوه، سیمین‌دخت وحیدی و سپیده کاشانی)
با بررسی اندیشه های اجتماعی ناصر خسرو و پروین اعتصامی نتایجی به دست آمد، که به طور خلاصه عبارت اند از: 1- ناصر خسرو و پروین اعتصامی در زمینه ی مسائل اجتماعی، در حوزه ی مسائل بنیادینی، همچون هویت انسانی و انتقادات اجتماعی، دارای تشابه هستند.


بررسی میزان رضایتمندی سکونتی در محله سهیل تهران
2- عمده تفاوت های اندیشه های اجتماعی دو شاعر، مربوط به ارتباط و تعامل با مخاطبانشان، تجلّی جامعه ی آرمانی در دیدگاه پروین اعتصامی و توجّه و عنایت ویژه ی او به نهاد خانواده، نگرش مثبت وی نسبت به زن، در حوزه ی انتقادات اجتماعی، تبیین مسئله ی فقر و انتقاد از طبقه ی اغنیا و در مورد ناصر خسرو، اندیشه های نخبه گرایانه ی وی و انتقاد و اعتراض به طبقه ی شاعران و جریان شعر و شاعری هست.


واکاوی اثرات جریان فرا واقع‌گرایی بر ویدئو موسیقی‌های سه دهه‌ی اخیر؛ پروژه عملی: تصویرسازی به عنوان استوری برد برای سخت ویدئو موسیقی


تحلیل اندیشه‌های سیاسی- انتقادی در شعر معاصر ایران از دیدگاه فرم و محتوا (از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی)


82 out of 100 based on 52 user ratings 802 reviews