بررسی نحوه مقاومت ژنتیکی به شته و تعیین قابلیت توارث آن در توتون


بررسی نحوه مقاومت ژنتیکی به شته و تعیین قابلیت توارث آن در توتون
هدف این طرح تعیین ساختار ژنتیکی مقاومت به شته و میزان توارث پذیری اون هست.


تکثیر نهال زیتون د رمنطقه کرج
روش اجرا: سه لاین مقاوم T11687,CU1096 وErzeogoving و سه واریته تجارتی حساس (بارلی 21، کوکر 347 و باسما 2/178) انتخاب و در قالب طرح ژنتیکی دی آلل تمام تلاقیهای ممکن انجام شد و در ضمن تمامی والدین از لحاظ میزان آلودگی به آفت شته در سال جاری مورد ارزیابی اولیه برنامه گرفتند.


سلکسیون توده ای در یونجه محلی زابل
نتیجه: در سال 79 بذور F1 حاصل از تلاقی والدین جهت پیگیری کار جمع آوری تا در سال آینده مورد کشت برنامه گیرند.


بررسی میزان حساسیت و مقاومت توده های یونجه همدانی مناطق مختلف استان همدان به نماتد ساقه یونجه و بررسی بیولوژی آن


بررسی لاینهای امیدبخش گندم در آزمایشات یکنواخت سراسری مناطق گرم جنوب (‏‎ERWVT-79‎‏)


94 out of 100 based on 64 user ratings 514 reviews

بررسی ژنوتیپ های خزانه های بین المللی گندم از نظر مقاومت به بیماری فوزاریومی سنبله گندم در مناطق مختلف کشور
بررسی مقاومت ژنوتیپ های خزانه های بین المللی گندم نسبت به بیماری زنگ زرد در مناطق مختلف کشور
بررسی ژنوتیپ های یکنواخت سازگاری گندمهای امیدبخش هم اقلیم (‏‎ERWVT‎‏) از نظر مقاومت به بیماری سپتوریوز برگ گندم در مرحله گیاهچه ای و گیاه کام
استفاده از فیتوکسین های قارچ فوزاریومی جهت انتخاب ژنوتیپهای مقاوم گندم در آزمایشگاه
بررسی و احیاء و نگهداری منابع ژنتیکی گندم (کلکسیون غلات)
شناسایی و ارزیابی خلوص و وجود بیوتیپها در گندم های نان تجاری تحت کشت ایران با استفاده از نشانگرهای گلیادین
بررسی زیرواحدهای گلوتنین های سنگین در گندمهای نان تجاری تحت کشت در اقلیم های مختلف ایران
بررسی صفات کمی و کیفی لاینهای و ارقام گندم زمستانه و نیمه زمستانه در آزمایشهای بین المللی مقایسه عملکرد
بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاینهای گندم بهاره در‌آزمایشات بین المللی مقایسه عملکرد
بررسی و انتخاب در نسلهای درحال تفکیک گندم
How to create a fast PHP library?
Are there many users of PRADO out there? [closed]
Deploying to multiple servers
How do I Sort a Multidimensional Array in PHP [duplicate]
What is a good PHP library to handle file uploads? [closed]
Convert/extract phpinfo() into php.ini
Facebook RSS application
Disable Cakephp's Auto Model “feature”
How do you refactor your old PHP code? [closed]
Anything better than PHPDoc out there? [closed]
*