ارزشیابی مجدد ژنوتیپ های مقاوم به چند بیماری نسبت به زنگ زرد گندم از طریق ‏‎AUDPC‎‏

مقایسه خواص کمی و کیفی ارقام تجارتی سیب روی پایه های رویشی مالینگ و مالینگ مرتون با پایه های محلی در شرایط باغداران
استفاده از روشهای بیوتکنولوژیک و شالوده های متنوع بستر در افزایش ریشه زایی زیتون
مطالعه پلی مرفیسم پروتئین های ذخیره ای به منظور ارزیابی ژنتیکی ژرم پلاسم برنج موجود در کشور
مطالعه و بررسی بیواکولوژی یونجه درختی درمناطق گرمسیری استان کهگیلویه و بویراحمد (دهدشت)
بررسی اثرات تلقیح بذور ارقام سویا (‏‎Glycine max L.‎‏) با فرمهای مختلف باکتری ‏‎B.japonicum‎‏ بر عملکرد و اجزای عملکرد برای انتخاب بهترین ترکیب (باک
ارزیابی نهائی عملکرد و برخی صفات زراعی هیبریدهای جدید آفتابگردان
Why is the Content Header 'application/javascript' causing a 500 Error?
Example/How-To create calendar appointment using Exchange 03 Webdav and PHP?
How do I create a node from a cron job in drupal?
Code in PHP for the ceiling function
PDF Imposition in PHP
Simple, free PHP blog engine easy to redesign? [closed]
What is the difference between mysql_real_escape_string and addslashes?
PHP equivalent of Perl's 'use strict' (to require variables to be initialzied before use)
Tidy Converting <Span Style=“Font-Style:Bold”> to <Class=“C1”>
How can I avoid duplicate copies of an object in a cache?

ارزشیابی مجدد ژنوتیپ های مقاوم به چند بیماری نسبت به زنگ زرد گندم از طریق ‏‎AUDPC‎‏
در این آزمایش 185 لاین و رقم منتخب مقاوم به بیماری زنگ زرد ازلاین های پیشرفته، ارقام امید بخش و تایید پایداری سال 79-78 مورد ارزیابی مقاومت ‏‎Slow rusting‎‏ با هستفاده از سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری ‏‎(AUDPC)‎‏ نسبت به زنگ زر برنامه گرفته بودند، جهت ارزیابی مجدد و تایید پایداری مقاومت به روش مقایسه ‏‎UDPC‎‏‏‎A‎‏ نسبی و ‏‎FDCI‎‏ مورد مقایسه گرفتند .


تعیین ترکیب پذیری عمومی برخی لاینهای اینبرد آفتابگردان
در این آزمایش همچنین 40 رقم تجاری قدیمی و جدید گندم مورد ارزیابی برنامه گرفتند.


ارزیابی مقدماتی عملکرد و برخی صفات زراعی هیبریدهای تری وی کراس ایرانی آفتابگردان
کلیه ارقام تحت شرایط ‏‎Mist Irrigation‎‏ کاشته شدند و با نژاد با ویرولانس بالا جمع آوری شده از مناطق اجرای طرح ( زرقان ، کرج ، مشهد مقدس ، ساری، میاندوآب، مغان و اردبیل ) که تعیین نژاد شده بودند به روش ‏‎Dusting ‎‏ حداقل 2-3 مرتبه در مراحل ‏‎Tillcring , Seedling‎‏ و ‏‎Flag Leaf‎‏ مایه زنی گردیدند.


ارزیابی مقدماتی عملکرد دانه و برخی صفات زراعی هیبریدهای آفتابگردان
نتایج ارزیابی های انجام شده در جدول 1 ارائه شده هست .


بررسی اصلاح و تهیه ژرم پلاسم آفتابگردان برای مناطق سواحل خزر و مرکزی ایران


بررسی و مقایسه عملکرد دانه و برخی صفات زراعی هیبریدهای انتخابی آفتابگردان
نمایه ها:


82 out of 100 based on 42 user ratings 1042 reviews

ارزیابی مقدماتی عملکرد و برخی صفات زراعی هیبریدهای مشترک ایرانی یوگسلاویائی آفتابگردان
بررسی و تهیه مواد ژنتیکی جهت هیبریداسیون آفتابگردان برای مناطق سرد و معتدل کشور
ارزیابی مقدماتی عملکرد 119 هیبرید تری وی کراس تولید شده در آذربایجان غربی
تهیه لاین های نر عقیم (CMS) و نگهدارنده هیبریدهای وارداتی آفتابگردان
تشکیل جامعه مبدا اصلاحی آفتابگردان برای انتخاب لاینهای اینبرید آفتابگردان
تعیین ترکیب پذیری صفات مختلف لاینهای خویش آمیخته آفتابگردان
ارزیابی تحمل به خشکی هیبریدهای جدید تری وی کراس و سینگل کراس آفتابگردان
ارزیابی عملکرد برخی صفات زراعی هیبریدهای جدید ایرانی آفتابگردان
شناسایی منابع جدید مقاومت به بیماری سفیدک کرکی ناشی از قارچهای Plasmopara halstedii در ژرم پلاسم موجود آفتابگردان
How to create a fast PHP library?
Are there many users of PRADO out there? [closed]
Deploying to multiple servers
How do I Sort a Multidimensional Array in PHP [duplicate]
What is a good PHP library to handle file uploads? [closed]
Convert/extract phpinfo() into php.ini
Facebook RSS application
Disable Cakephp's Auto Model “feature”
How do you refactor your old PHP code? [closed]
Anything better than PHPDoc out there? [closed]
*