بررسی اثر ژنها در کنترل صفات کمی ارقام برنج

بررسی در آزمایشات مقایسه عملکرد گندم دوروم
بررسی صفات کمی و کیفی لاین ها و ارقام گندم دوروم در آزمایش های بین المللی مقایسه عملکرد
بررسی صفات کمی و کیفی لاین ها و ارقام گندم دوروم در آزمایشات بین المللی مقایسه عملکرد
بررسی و مقایسه لاینها و ارقام گندم نان بهاره در آزمایشات بین المللی مشاهده ای و مقایسه عملکرد
بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد دانه ذرت رقم KSC 301 به عنوان کشت دوم
بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد هیبرید جدید ذرت KSC 647 در کشت تاخیری و مقایسه آن با هیبرید KSC 704
Why is the Content Header 'application/javascript' causing a 500 Error?
Example/How-To create calendar appointment using Exchange 03 Webdav and PHP?
How do I create a node from a cron job in drupal?
Code in PHP for the ceiling function
PDF Imposition in PHP
Simple, free PHP blog engine easy to redesign? [closed]
What is the difference between mysql_real_escape_string and addslashes?
PHP equivalent of Perl's 'use strict' (to require variables to be initialzied before use)
Tidy Converting <Span Style=“Font-Style:Bold”> to <Class=“C1”>
How can I avoid duplicate copies of an object in a cache?

بررسی اثر ژنها در کنترل صفات کمی ارقام برنج
به منظور ارزیابی و بر آورد اثرات افزایشی غالبیت و اپیستاتیک ژنها در کنترل ژنتیکی صفات کمی ارقام برنج ، 7 رقم ایرانی و خارجی برنج به نامهای دم سفید، دم سیاه، غریب، سنگ جو، 305، گیل 3 و ‏‎IR28‎‏ با یکدیگر تلاقی و نتایج ‏‎F1‎‏ و ‏‎F2‎‏ تحصیل و والدین مجددا با نتایج ‏‎F1‎‏ تلاقی برگشتی داده می شوند.


بررسی و تهیه لاینهای خالص ذرت
نتایج بدست آمده با روشهای 6 پارامتری پیشنهادی توسط ماتر و جینکز ‏‎ (‏1982) مورد تحلیل آماری برنامه گرفته و نقش اثرات ژنها د رکنترل ژنتیکی صفات مورد ارزیابی مشخص و توارث پذیری اونها بر آورد می گردد.


ارزیابی عملکرد و صفات اگرونومیکی کولیتوارهای ذرت در شرایط نرمال و دیرکاشت در مغان
این اطلاعات می توانند برای اصلاح واریته های برنج با کیفیت و کمیت مطلوب مورد هستفاده برنامه گیرند .


ارزیابی و خودگشنی ژرم پلاسم های ذرت تحت شرایط خشکی و گرما جهت تولید لاین های خالص


بررسی مناسبترین تاریخ کاشت بهاره والدین هیبریدهای تجارتی ذرت در خوزستان


88 out of 100 based on 48 user ratings 298 reviews

مطالعه و خودگشنی لاینهای S2 گزینش شده ذرت مقاوم به تنش خشکی در خوزستان
تهیه لاین های خالص مقاومت به بولتینگ و گرما از توده های بومی کاهو ایرانی در کشت بهاره
بررسی امکان تولید بذر از غده های هوائی سیر و مقایسه عملکرد آن با کولتیوارهای سیر
خالص سازی جمعیت خربزه بومی جاجو به روش انتخاب بوته به ردیف
خالص سازی توده محلی خربزه شادگانی با اجرای اولین مرحله گزینش بوته به ردیف به منظور تولید جمعیتهای لایه اصلاحی
خالص سازی در توده های بومی خربزه خاقانی و چاه پالیز
خالص سازی توده بومی خربزه سوسکی با اجرای اولین فاز گزینش بوته به ردیف
بررسی و شناسائی صفات مطلوب اصلاحی در جمعیت های بومی خربزه
ارزیابی منابع مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندمهای بانک ژن مصوب کمیته کاهش سموم
بررسی صفات کمی وکیفی و مقایسه عملکرد ارقام بادمجان قلمی
How to create a fast PHP library?
Are there many users of PRADO out there? [closed]
Deploying to multiple servers
How do I Sort a Multidimensional Array in PHP [duplicate]
What is a good PHP library to handle file uploads? [closed]
Convert/extract phpinfo() into php.ini
Facebook RSS application
Disable Cakephp's Auto Model “feature”
How do you refactor your old PHP code? [closed]
Anything better than PHPDoc out there? [closed]
*