بررسی مناسبترین درصد اختلاط الیاف غیر چسبنده و چسبنده ناشی از ترشحات آفات مکنده درصنایع نساجی


بررسی مناسبترین درصد اختلاط الیاف غیر چسبنده و چسبنده ناشی از ترشحات آفات مکنده درصنایع نساجی
نظر به این که راهکار کاهش میزان کاهش پیچیدگی الیاف پنبه چسبنده در صنایع نساجی، اختلاط اونها با الیاف غیرچسبنده هست .


بررسی در آزمایشات بین المللی مقایسه عملکرد و مشاهده ای جو
جهت تهیه بهترین % اختلاط الیاف چسبنده و غیرچسبنده یک طرح تحقیقی در مناطق پنبه کاری کشور از جمله منطقه داراب انجام گردید .


ارزیابی منابع مقاومت به بیماریهای مهم در آزمایشات بین المللی گندم دوروم
در منطقه داراب از مزارع پنبه کاری منطقه از مهرماه 1380 مونه برداری وش آغاز و تا پایان برداشت وش پنبه حدود 2 کیلوگرم وش پنبه رقم بختگان از مزارع آلوده به عسلک تهیه و جهت تامین تیمارهای زیر و بررسی درآزمایشگاه تکنولوژیک ومقایسه با ارقام دیگر تجاری کشور به معاونت موسسه تحقیقات پنبه در ورامین ارسال گردید .


بررسی نسل های در حال تفکیک جو در شرایط دیم گچساران
تیمارها: 100% الیاف چسبنده، 10% چسبنده و 90% غیرچسبنده، 20% چسبنده و 80% غیرچسبنده، 30% چسبنده و 70% غیرچسبنده،ر 40% چسبنده و 60% غیرچسبنده، 50% چسبنده و 50% غیرچسبنده .


بررسی و مقایسه عملکرد لاین های جو در شرایط دیم گچساران


بررسی اثر ازت و تراکم بذر بر عملکرد گندم در دست معرفی لاین TR 80 (کوهدشت) در شرایط دیم گرمسیری


94 out of 100 based on 84 user ratings 1234 reviews

بررسی نسل های در حال تفکیک لاینهای بین المللی عدس متحمل به سرما در شرایط دیم (Lif 5N-CT-2001)
ارزیابی مقاومت ارقام نخود نسبت به بیماری برق زدگی با عامل Ascochyta rabiei
بررسی ارقام جو در آزمایشات مقایسه عملکرد یکنواخت سراسری مناطق سردسیر دیم
بررسی لاینهای سرداری در کشت خالص و مخلوط در مقایسه با ارقام و لاینهای پیشرفته گندم در شرایط سردسیر دیم
بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ارقام جو در آزمایشات یکنواخت مناطق نیمه گرمسیر دیم
ارزیابی مقاومت لاین های امیدبخش گندم دیم (نامزد نامگذاری نسبت به سیاهک پنهان پاکوتاه با عامل Tilletia Controversa Kuhn در مناطق دیم کشور)
بررسی عکس العمل درختان بادام دیم نسبت به شیوه های مختلف جمع آوری و استحصال آب باران در حوضه ای کوچک (MCWH) در منطقه آذربایجان شرقی
بررسی ترکیب پذیری ارقام مختلف کلزا و خردل بهاره
بررسی مقاومت به خشکی در ارقام تیپ دسی بهاره
How to create a fast PHP library?
Are there many users of PRADO out there? [closed]
Deploying to multiple servers
How do I Sort a Multidimensional Array in PHP [duplicate]
What is a good PHP library to handle file uploads? [closed]
Convert/extract phpinfo() into php.ini
Facebook RSS application
Disable Cakephp's Auto Model “feature”
How do you refactor your old PHP code? [closed]
Anything better than PHPDoc out there? [closed]
*