جمع آوری، احیاء ارزیابی و حفاظت ژرم پلاسم برنجهای بومی ایران

بررسی لاینهای عدس متحمل به سرما در خزانه بین المللی در شرایط دیم (LLCTN-2000)
بررسی در خزانه بین المللی نخود الیت در شرایط دیم شمال خراسان (CLEN-W-2001)
بررسی لاین ها و ارقام جوهای زمستانه و بینابینی در آزمایشات مقدماتی و مقایسه عملکرد
ارزیابی مقاومت ارقام و لاین های پیشرفته گندم دیم نسبت به بیماری زنگ قهوه ای در شرایط مزرعه ای و گلخانه ای
بررسی ارقام و لاین های گندم دوروم در آزمایشات مشاهده ای و مقایسه عملکرد در شرایط منطقه سردسیر دیم
بررسی نسلهای در حال تفکیک جو در شرایط دیم مناطق سرد (مرحله F5)
Why is the Content Header 'application/javascript' causing a 500 Error?
Example/How-To create calendar appointment using Exchange 03 Webdav and PHP?
How do I create a node from a cron job in drupal?
Code in PHP for the ceiling function
PDF Imposition in PHP
Simple, free PHP blog engine easy to redesign? [closed]
What is the difference between mysql_real_escape_string and addslashes?
PHP equivalent of Perl's 'use strict' (to require variables to be initialzied before use)
Tidy Converting <Span Style=“Font-Style:Bold”> to <Class=“C1”>
How can I avoid duplicate copies of an object in a cache?

جمع آوری، احیاء ارزیابی و حفاظت ژرم پلاسم برنجهای بومی ایران
الف- مازندران- برپايه پیش بینی طرح توسط هماهنگ نماينده اون و نیز برپايه نقشه و لیست جمع آوری انجام شده قبلی از ژرم پلاسم برنجهای بومی و با همکاری مدیریت های کشاورزی، کارشناسان زراعت و باغبانی شهرستانها و هماهنگی معاونت محترم تات هستان تعداد بیش از یکصد نمونه بصورت پنجاه خوشه برنج جمع آوری و در سال 1381 به همراه شاهد طارم، فجر و ندا بصورت طرح حجیم شده (آگمنت) به اجراء در خواهد آمد.


بررسی نسلهای در حال تفکیک گندم در شرایط دیم مناطق سرد (مرحله F4)
کلیه صفات مرفولوژیکی برپايه دیسکریپتور مشترک (IBPGR) و (IRRI) مورد ثبت برنامه خواهد گرفت.


بررسی ارقام و لاینهای گندم نان در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی در شرایط دیم مناطق سرد
ب- گیلان- جمع آوری، بررسی اولیه، ارزیابی صفات زراعی و مورفولوژیکی، جداسازی مورفوتیپ های تهیه موسسه مالي اطلاعات و حفاظت دائمی برنج های بومی ایران در موسسه مالي ژن به منظور هستفاده و بهره برداری از اونها در برنامه های به نژادی و تحقیقات پیشرفته تر از اهداف این طرح می باشد.


بررسی ارقام و لاینهای گندم نان در آزمایش مقایسه عملکرد در شرایط دیم گرمسیری (آزمایش A)
برپايه مناطق کشت و با توجه به شرایط اقلیمی هستان مناطق دور و جمع آوری تعیین شده و در فصل رویشی گیاه پاره ای یادداشت برداری ها طبق دیسکریپتورهای IPGRI بعمل آمده و در فصل رسیدن بذر جمع آوری بذر از مناطق تعیین شده طبق دستورالعمل های موسسه مالي ژن بعمل آمده و فرم های مخصوص جمع آوری برای هر نمونه تکمیل شده و به همراه نمونه جمع آوری به موسسه مالي ژن کرج ارسال شده که در سال 80 سه نمونه بذر از مناطق شمالی هستان و یک نمونه از مراکز هستان جمع آوری شد که پس از آماده سازی به همراه فرم های مخصوص به موسسه مالي کرج ارسال گردید.


بررسی ارقام و لاینهای جو در آزمایش های مقایسه عملکرد در شرایط دیم مناطق معتدل
ج- اصفهان- به منظور جمع آوری و احیاء و ارزیابی صفات مورفولوژیکی و حفاظت ژرم پلاسم برنج های بومی اطلاع کلی مناطق برنجکاری هستان و فرم های شماره 1 و 2 تهیه و تدوین گردید و تعداد 72 نمونه بذر از مناطق مختلف هستان جمع آوری و مشخصات اون ثبت گردید و بذور جمع آوری شده همراه مشخصات به موسسه مالي ژن موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر ارسال گردیده هست.


بررسی مشاهده ای بین المللی ارقام و لاینهای جو در شرایط دیم مناطق سرد و معتدل
که برپايه اون کمترین وزن هزاردانه مربوط به شماره 66 برابر 8/18 گرم و بیشترین وزن هزاردانه مربوط به شماره 47 برابر 8/25 گرم و کمترین عرض دانه 09/2 میلی متر مربوط به شماره 167 و بیشترین عرض دانه مربوط به توده محلی گرده 338 میلی متر و بالاترین طول دانه مربوط به شماره 167 برابر 6/9 میلی متر بوده هست.


مطالعه ژرم پلاسمهای ارقام بومی گندم نانی در شرایط دیم


بررسی در آزمایش مشاهده ای ارقام بین المللی گندم دوروم در منطقه سردسیر دیم


94 out of 100 based on 54 user ratings 754 reviews