مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام بادام

بررسی واکنش لاینهای بین المللی گندم نسبت به بیماریهای برگی وایج در شرایط دیم
ارزیابی ارقام بهاره کلزا وخردل در شرایط دیم
شناسایی و تعیین فاکتورهای بیماریزائی سیاهک پنهان معمولی گندم ‏‎Tilletia laevis kuhn‎‏ در مناطق دیم کشور
ارزیابی مقاومت لاین های گندم دیم کاندید معرفی نسبت به نژادهای سیاهک پنهان معمولی گندم در مناطق مختلف کشور
ارزشیابی مقاومت لاین های پیشرفته جو دیم در برابر بیماری لکه نواری(‏‎Pyrenophora graminea‎‏ )
شناسایی شته های غلات و بررسی تغییرات جمعیت آنها در مزارع غلات دیم استان کردستان
Why is the Content Header 'application/javascript' causing a 500 Error?
Example/How-To create calendar appointment using Exchange 03 Webdav and PHP?
How do I create a node from a cron job in drupal?
Code in PHP for the ceiling function
PDF Imposition in PHP
Simple, free PHP blog engine easy to redesign? [closed]
What is the difference between mysql_real_escape_string and addslashes?
PHP equivalent of Perl's 'use strict' (to require variables to be initialzied before use)
Tidy Converting <Span Style=“Font-Style:Bold”> to <Class=“C1”>
How can I avoid duplicate copies of an object in a cache?

مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام بادام
به منظور بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد ارقام بادام این طرح به اجرا در آمد.


آزمایش بین المللی بررسی سازگاری ارقام پیشرفته ماشک‏‎(Vicia sativa)‎‏ در شرایط دیم
این آزمایش دارای 10 تیمار و سه تکرار و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا شده هست.


بررسی سازگاری ارقام بین المللی خلر ‏‎(Latyrus sativus)‎‏ در شرایط دیم
در هر کرت آزمایشی چهار اصله درخت کشت و در سال جاری فاکتورهای رویشی اندازه گیری شد.


بررسی خزانه بین المللی الیت ارقام عدس بذر درشت در شرایط دیم
نتایج نشان داد که بین ارقام از لحاظ رشد قطری تنه در سطح 5% و از نظر ارتفاع درخت در سطح 1% تفاوت معنی دار وجود داشت.


بررسی خزانه بین المللی الیت ارقام نخود سفید لباره در شرایط دیم
از لحاظ عادت رشد نیز ارقام مختلف با یکدیگر تفاوت داشتند.


حفظ و تکثیر لاینهای عقیم ‏‎( ‏‎A‎‏ لاین ) نگهداری ‏‎‎‏( ‏‎B‎‏ لاین ) و ایجاد کننده باروری ( ‏‎R‎‏ لاین )
از لحاظ رشد قطری تنه رقم 6 با 75 میلیمتر بیشترین و رقم مامایی 64 میلیمتر کمترین رشد را داشت.


تهیه لاینهای نر عقیم جدید متناسب با شرایط آب و هوایی گیلان و مازندران از طریق تلاقی برگشتی
از نظر ارتفاع درخت رقم 13 با 3 متر بیشترین و رقم 17 با 35/2 متر کمترین رشد را داشت.


سازگاری و مقایسه عملکرد لاینهای هیبرید با ارقام شاهد منطقه


بررسی تولید و مقایسه عملکرد مقدماتی بذور هیبرید برنج در استان گیلان


94 out of 100 based on 64 user ratings 514 reviews