بررسی توده های دورگ و نسلهای تفکیک جو در شرایط دیم

تاثیر تنش خشکی بر مراحل فنولوژیکی ژنوتیپ های گردو
شناسایی و جمع آوری تکمیلی ژنوتیپهای برتر توده های گردو ایران
بررسی ژنتیک مقاومت به سفیدک سطحی و امکان دستیابی به نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن های مقاوم به آن در چغندرقند
بررسی و مقایسه کیفی نتایج F1 حاصله از هیبریداسیون بین دو رگ مینولانانجلو در شانگشا (مادر) و نارنگی های شانگشا، پیچ و یونسی و پرتقالهای هاملین
بررسی تعیین سازگاری و مناسبترین تراکم کشت ارقام گلابی بر روی پایه رویشی کوئینس
بررسی و انتخاب مناسبترین تلقیح کننده برای ارقام تجارتی گلابی اصفهان
Why is the Content Header 'application/javascript' causing a 500 Error?
Example/How-To create calendar appointment using Exchange 03 Webdav and PHP?
How do I create a node from a cron job in drupal?
Code in PHP for the ceiling function
PDF Imposition in PHP
Simple, free PHP blog engine easy to redesign? [closed]
What is the difference between mysql_real_escape_string and addslashes?
PHP equivalent of Perl's 'use strict' (to require variables to be initialzied before use)
Tidy Converting <Span Style=“Font-Style:Bold”> to <Class=“C1”>
How can I avoid duplicate copies of an object in a cache?
بررسی و مقایسه انواع مختلف فرمهای تربیت درختان در عملکرد سیب رقم گلدن دلیشیز روی پایه های کوتاه مالئیگ و مالئیگ مرتون
تاثیر مقدار و فرم ازت در پوسیدگی ریشه چغندرقند
حفظ و تکثیر لاینهای نر عقیم (A لاین) نگهدارنده (B لاین) و اعاده کننده باروری (R لاین)
بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی در 8 رقم برنج با استفاده از تجزیه لاین تستر
تهیه و اصلاح پایه بادام و زرد آلو از طریق تلاقی بین گونه ای
بررسی امکان دستیابی به ارقام زیتون زودرس و پر روغن از طریق دورگ گیری و استفاده از روش کشت بافت
بررسی صفات کمی و کیفی ارقام ولاینهای گندم نان در آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی
اثر املاح مختلف در پیش اندازی جوانه زنی بذور آفتابگردان و خیار
بررسی ارقام گندم در بلوک های دو رگ گیری و نسل های ‏‎F1‎‏ و توده های ‏‎F2‎‏
مقایسه چهار گونه شبدر ‏‎1-Bersin Clover 2- Nitre Clover 3-Gosse sub Clover 4-Bolta Clover‎‏ از نظر کمی و کیفی علوفه تر و خشک و تولید در شرایط آب و هوایی خوزستان ( اهواز )
How to create a fast PHP library?
Are there many users of PRADO out there? [closed]
Deploying to multiple servers
How do I Sort a Multidimensional Array in PHP [duplicate]
What is a good PHP library to handle file uploads? [closed]
Convert/extract phpinfo() into php.ini
Facebook RSS application
Disable Cakephp's Auto Model “feature”
How do you refactor your old PHP code? [closed]
Anything better than PHPDoc out there? [closed]
*