بررسی مقاومت به سرما و ارتباط آن با مارکرهای پروتئینی در ارقام کلزا


بررسی مقاومت به سرما و ارتباط آن با مارکرهای پروتئینی در ارقام کلزا
تنش سرما و یخ‌زدگی یکی از مانع پايه ی در گسترش حوزه کشت گیاه روغنی کلزا می‌باشد.


بررسی و تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت سه رقم گوجه‌فرنگی امپریال ، کوئین و پریموارلی
در این تحقیق مقاومت به سرما بر پايه شاخص‌های مزرعه‌ای و آزمایشگاهی در 17 رقم کلزا مورد مطالعه برنامه گرفت.


بررسی و تعیین مناسب‌ترین روش نگهداری پولن خرما
به منظور بررسی قابلیت زمستان گذرانی ارقام، آزمایش مزرعه‌ای در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام شد.


بررسی و تعیین مناسب‌ترین میزان مصرف هورمون pix (پیکس ) به منظور جلوگیری از پدیده فیزیولوژیکی خشکیدگی قوزه‌های جوانه پنبه در رقم اولتان
نتایج حاصل از تجزیه داده ها نشان داد که هر چند اثر رقم معنی‌دار بود ولی بین ارقام پاییزه تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای دیده نشد.


بررسی و تعیین نیاز غذائی کنجد محلی
همچنین ارقام سرز و الیمپ با بیش از 85 % بالاترین بقای زمستانه را داشتند.


بررسی و تعیین نیاز گوجه‌فرنگی به میزان و زمان مصرف پتاسیم
در ارزیابی آزمایشگاهی تحمل یخ زدگی، شاخص مورد هستفاده % تراوش یونی بوده که این شاخص به نوعی بازتابی از قابلیت پایداری غشاهای سلولی در برابر انجماد و یخ‌زدگی هست.


بررسی و سلکسیون در توده محلی پیاز سرکره
در این بررسی، ارزیابی‌ها در مورد گیاهان خو‌نگرفته و خو‌گرفته به سرما اعمال گردید.


بررسی و سلکسیون در توده محلی کنجد دشتستان
بر پايه تفاوت بین دو حالت خو‌گرفته و خو‌نگرفته معلوم گردید که خو‌گرفتگی سطح تحمل ارقام را در مقابل یخ زدگی به نحو چشمگیری افزایش داده هست.


بررسی و شناسائی مقدماتی ارقام سورگوم شیرین
ارقام پاییزه در مقایسه با ارقام بهاره و همچنین ارقام متعلق به گونه Brassica napus در مقابل ارقام B.campestris از قابلیت خو‌گرفتگی و تحمل یخ‌زدگی بالاتری برخوردار بودند.
82 out of 100 based on 82 user ratings 682 reviews