بررسی و انتخاب لاینها در توده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک گندم نان برای شاخصهای موثر در عملکرد در شرایط دیم


بررسی و انتخاب لاینها در توده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک گندم نان برای شاخصهای موثر در عملکرد در شرایط دیم
ایجاد ترکیبات جدید ژنتیکی و انتخاب انواع بهتر از بین اونها جزو مهمترین مراحل اصلاح گیاهان هست.


بررسی و شناسائی مقدماتی ارقام سورگوم شیرین
این بررسی به منظور ارزیابی و گزینش لاین‌ها در نسل‌های در حال تفکیک گندم نان برای صفات زراعی موثر در عملکرد دانه بر روی 564 توده در نسل F3، 320 توده در نسل F4، 387 توده F5 و 159 لاین F6 طی سال زراعی 83-1382 در ایستگاه‌های تحقیقات کشاورزی دیم مراغه زنجان، شیروان و قاملو انجام گرفت.


بررسی و مطالعات ژنتیکی بر روی خصوصیات ارقام گندم دو روم به روش دورگ گیری دی‌آلل
روش مورد هستفاده در اداره نسل‌ها عموماً بالک تغییر یافته بود در این روش گزینش در نسل F3 به صورت انتخاب تک بوته‌ها و بالک نمودن خوشه‌ها یا بوته‌های انتخابی بوده و در نسل F4 تک خوشه‌های انتخابی جدا از هم برداشت گردید.


بررسی و معرفی سورگوم هیبرید علوفه‌ای واریته اسپیدفید
در نسلهای F5 و F6 که خلوص نسبی حاصل گردید گزینش بین توده‌ها اعمال گردیده و توده‌های انتخابی کلاً برداشت گردیدند.


بررسی و مقاومت به سرما و مقایسه عملکرد محصول جو رقم جدید (ماکوئی) با رقم والفجر رایج در منطقه
در ارزیابی و گزینش گیاهان مطلوب در هر نسل صفات و خصوصیات زراعی از قبیل زودرسی، مقاومت به سرمای زمستانه، تعداد پنجه‌های بارور و هموقتی رسیدن اونها و مقاومت به بیماری‌های شایع در مناطق و نیز مورفوتیپ بوته از نظر ارتفاع بوته، طول پدانکل، فرم و اندازه خوشه و برگ در نظر گرفته شد.


بررسی و مقایسه ارقام جدید جو در مناطق مختلف شهرستان نیشابور
نتایج بررسی نشان داد در مقایسه با شاهدهای آذر 2 و سرداری در مجموع از بین 1430 توده مورد مطالعه 316 توده در نسل F3، 245 توده در نسل F4، 286 لاین در نسل F5 و 113 لاین در نسل F6 واجد صفات مطلوب زراعی بوده و گزینش گردیدند.


بررسی و مقایسه ارقام ذرت سیلوئی -704 K06 و 711 و 604 در شرایط زارع
مواد انتخابی از نسلهای در حال تفکیک اولیه طی سال‌های آینده در نسلهای بعدی مورد بررسی‌های تکمیلی برنامه می‌گیرند و لاینهای انتخابی از نسلهای F6, F5 که به خلوص ژنتیکی رسیده اند بعلت تثبیت صفات وارد آزمایشات مقایسه عملکرد خواهند شد.


بررسی و مقایسه عمکلرد گندم رقم جدید ویری و گلستان و البرز یا رقم بومی در شرایط زراعین


بررسی و مقایسه عملکرد ارقام اسفناج


88 out of 100 based on 78 user ratings 1378 reviews