بررسی مقدار و ترکیب شکمبه دامهای کشته شده در کشتارگاه تهران

بررسی آلودگی کرمی گوسفند و تغییرات فصلی آن در استان کردستان
بهداشت گاوان
نگرشی چند جانبه بر بیماری ناویکولر در اسب
بررسی وضعیت بهداشتی کشتارگاههای استان اصفهان
مشاهدات درمانگاهی و بررسی‌های آزمایشگاهی اورام پستان حاصل از استافیلوکوکوس آرئوس در گاوداریهای اطراف شیراز و برآورد زیانهای اقتصادی حاصل
بررسی رابطه بین میزان اوره جیره غذائی با تغییرات پروتئین‌های خون در گوسفند
ویژگیهای کره گوسفند و بز منطقه دشت مرغاب - فارس
بررسی بهداشتی شیراسترلیزه پالالیزه کارخانه شیر پاستوریزه تهران
زایش‌های غیرطبیعی دیستوسی
بررسی بیماری سورا در ایران
حوادث و عوارض استرپتومایسین
هموگلوبینوری
بررسی کشتارگاهی اختلالات انگشت در گاو
What is the difference between trapping and handling an exception?
Removing duplicates (within a given tolerance) from a Numpy array of vectors
How can I set controls for a web page?
Finding unique maximum values in a list using python
What is the best, python or bash for selectively concatenating lots of files?
Python - Why use anything other than uuid4() for unique strings?
How to get path to the installed GIT in Python?
What is the new way of checking “callable” methods in python 3.x?
using DES/3DES with python
pdf viewer for pyqt4 application?
*