اندازه‌گیری فشار داخلی چشم در سگ‌های تهران و اهمیت آن در تشخیص گلوکوم

تشخیص آبستنی با لوگل در گاو
بررسی وضعیت اصلاح نژاد طیور در ایران
مندلیسم و ژنتیک
ایلخی‌داری در ایران
جراحات تروماتیک
بررسی میزان ابتلا گاوهای منطقه شیراز به بیماری بروسلوز با استفاده از روشهای سرولوژیک از تاریخ فروردین ماه لغایت آذرماه 1361
بررسی مقایسه‌ای چهار روش رومینوتومی در گاو
کشت مصنوعی جو از نظر واحد علوفه‌ای
بیحس کردن اندام خلفی دام از طریق مجرای نخاع راشی‌انستزی
گروهای خونی در برخی از حیوانات اهلی
پرورش و تکثیر مصنوعی ماهی کپور کارپ
بررسی اثرات سیتوپاتوژنیک دوسویه از آنفلوانزای تیپ ا پرندگان بر روی کشت تیره‌های مختلف سلولی
نگرشی بر اندوسکوپی و لاپاراتومی اکتشافی دو روش تشخیص جراحی در دامپزشکی
What is the difference between trapping and handling an exception?
Removing duplicates (within a given tolerance) from a Numpy array of vectors
How can I set controls for a web page?
Finding unique maximum values in a list using python
What is the best, python or bash for selectively concatenating lots of files?
Python - Why use anything other than uuid4() for unique strings?
How to get path to the installed GIT in Python?
What is the new way of checking “callable” methods in python 3.x?
using DES/3DES with python
pdf viewer for pyqt4 application?
*