بررسی نقش بیماریزائی باکتری پروتئوس میرابیلیس در جوجه‌ها

اثرات گلوکز محرومیت از گلوکز توسط 2 دزاکسی - د - گلوکز روی فعالیت الکتریکی لوله گوارش مرغ
بررسی وجود آنفلوانزا در شتر با روش ایمونودیفوزیون کوشش در جدا کردن ویروس آنفلوانزا از حیوانات
هوش سگ
بررسی مواد نگاهدارنده نیترات و نیتریت در فرآورده‌های گوشتی
بررسی رنگهای مجاز در مواد غذائی
بررسی روشهای نوین پیشگیری بیماری پاستورلوز در گاو
ماهیان شمال ایران از نظر رده‌بندی و اهمیت غذائی و بازرسی گوشت آنها
بیماری راشیتیسم
علل نیامدن جفت در گاو و درمان آن
بررسی کشتارگاهی نکروز چربی در گاو
مقایسه میزان وقوع بیماریهای در سیستم‌های پرورشی باز و بسته گاوداریها
تهیه پروتئین از نفت و مسئله کمبود مواد غذائی در دنیا
بیمارستان حیوانات کوچک
What is the difference between trapping and handling an exception?
Removing duplicates (within a given tolerance) from a Numpy array of vectors
How can I set controls for a web page?
Finding unique maximum values in a list using python
What is the best, python or bash for selectively concatenating lots of files?
Python - Why use anything other than uuid4() for unique strings?
How to get path to the installed GIT in Python?
What is the new way of checking “callable” methods in python 3.x?
using DES/3DES with python
pdf viewer for pyqt4 application?
*