بررسی تحلیلی روشهای نوین پیشگیری بیماری شاربن

تورم کلیه
بررسی وضع گوسفندداری در منطقه مغان
بررسی اثرضدمیکروبی متن‌آمین (هگزامین) سنتز شده در بخش فارماکولوژی دانشکده دامپزشکی
مقادیر کلسیم و فسفر در گاوهای غیرآبستن
تب برفکی و طرق مبارزه با این بیماری
بررسی بهداشتی شیرکاکائو کارخانه پاستوریزه پاک تهران
انژیوکاردیوگرافی در سگ
بررسی تحلیلی پروستاگلاندین اف دوآلفا در دامهای اهلی بویژه گاو
بررسی سرولوژی وضعیت فعلی بروسلوز گوسفند و بز در استانهای مازندران و اصفهان
فراوانی کمپیلوباکتر در گوساله‌های نژاد هلشتاین در تعدادی از گاوداریهای تهران و حومه
ارزش تشخیصی مایع سینوویال در بیماریهای مفاصل اسب
بررسی پارامترهای مایع مغزی - نخاعی و مقایسه آن با خون در گوسفندان و بزان منطقه فارس
بررسی کالبدشناسی بافت‌شناسی و آسیب‌شناسی غدد وزیکولی گاو و گوسفند بومی
What is the difference between trapping and handling an exception?
Removing duplicates (within a given tolerance) from a Numpy array of vectors
How can I set controls for a web page?
Finding unique maximum values in a list using python
What is the best, python or bash for selectively concatenating lots of files?
Python - Why use anything other than uuid4() for unique strings?
How to get path to the installed GIT in Python?
What is the new way of checking “callable” methods in python 3.x?
using DES/3DES with python
pdf viewer for pyqt4 application?
*