بررسی مرفولوژیکی طحال شتر یک کوهانه

بررسی میزان آلودگی گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه مجتمع صنعتی گوشت فارس به کیست هیداتید و برآورد زیانهای اقتصادی حاصل از آن
بررسی کرمهای روده سگهای تهران
اثر مایع جدید ترامایسین در درمان و ورم پستان گاو
کنه‌هایی که در شمال دیده شده
تاثیر درجه حرارت روی فحلی و باروری گاوها
بررسی نئوپلازیهای مثانه گاو در استانهای تهران - مازندران و گیلان
تحلیلی کلی در مورد برخی از مواد افزودنی در صنایع مواد غذائی
مطالعه ساختمان تشریحی ماکروسکپی و میکروسکپی قلب شتر
اطلاعاتی درباره استرس سندرم‌سازش
بررسی درباره مسمومیت حاصله از ارسنیک و درمان آن در سگ
نازایی در دامها
بیوشیمی منی و اندازه‌گیری فروکتوزان
سندرم اسیت در جوجه‌های گوشتی
What is the difference between trapping and handling an exception?
Removing duplicates (within a given tolerance) from a Numpy array of vectors
How can I set controls for a web page?
Finding unique maximum values in a list using python
What is the best, python or bash for selectively concatenating lots of files?
Python - Why use anything other than uuid4() for unique strings?
How to get path to the installed GIT in Python?
What is the new way of checking “callable” methods in python 3.x?
using DES/3DES with python
pdf viewer for pyqt4 application?
*