بررسی میزان ابتلا شترهای منطقه فارس به بیماری بروسلوز با استفاده از روشهای سرولوژیک

الکتروفورز پروتئین سرم شتران سالم و مبتلا به کیست هیداتید
استعمال داروی پیش بیهوشی کاربریتال در جراحی حیوانات کوچک
نقش بهداشتی دکتر دامپزشک در ارتش
بررسی پروتئین‌های سرم خون گاومیش‌های ایران
مطالعه سیکل فحلی در گاوهای بومی با استفاده از پارامترهای مختلف
بررسی پرورش زنبورعسل در آذربایجان شرقی
کارخانه شیر پاستوریزه عدل تبریز
کم خونی در اثر استعمال آنتی‌بیوتیکها - کلرامفنیکل - استرپتومایسین
سندرم یبوست
بررسی میزان کلسترول تام خون گاوان ایران
بررسی اعضای موجود در حفره بطنی گاو و تصاویر مقاطع آن اعضا
ارزش تشخیص فیبرینوژن پلاسما و ارتباط آن با تغییرات گلبولهای سفید خون در گاو
بررسی ارتباط بین رنگ فاندوس چشم و رنگ و مو در اسب
What is the difference between trapping and handling an exception?
Removing duplicates (within a given tolerance) from a Numpy array of vectors
How can I set controls for a web page?
Finding unique maximum values in a list using python
What is the best, python or bash for selectively concatenating lots of files?
Python - Why use anything other than uuid4() for unique strings?
How to get path to the installed GIT in Python?
What is the new way of checking “callable” methods in python 3.x?
using DES/3DES with python
pdf viewer for pyqt4 application?
*