سندرم اسیت در جوجه‌های گوشتی

شاش‌بند و اتیولوژی انوری و درمان آن
رماتیسم مفصلی در گاو و درمان آن
بررسی میکربی و قارچی انواع سس مایونز
میکروبهای جدا شده از سیستم رتکولواندوتلیال خرگوش وحشی
بررسی میزان جیوه - سرب و مس در ماهیان رودخانه کرمرودشت - شیراز
بررسی انواع انگلهای تلازیای چشم نشخوار کنندگان اهلی در کشتارگاه تهران
بررسی میزان آلودگی مرغهای بومی منطقه فارس مجتمع در جهادسازندگی به لوکوزلمفوئیدی
ارزش درمانی داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی در بیماریهای اندامهای حرکتی
بررسی ضررهای اقتصادی ناشی از بروسلوز گاوی در استان مرکزی تهران از سال 1353 لغایت 1363
تغییرات سرعت رسوب گویچه‌ها در پاره‌ای از بیماریها
بررسی میکربهای غدد لنفاوی فوق پستانی در گوسفند
بررسی سرولوژیکی توکسوپلاسموز در گوسفند
بررسی تغییرات آنزیمها و پارامترهای خونی در مسمومیت تحت حاد با سرب در گوسفند
What is the difference between trapping and handling an exception?
Removing duplicates (within a given tolerance) from a Numpy array of vectors
How can I set controls for a web page?
Finding unique maximum values in a list using python
What is the best, python or bash for selectively concatenating lots of files?
Python - Why use anything other than uuid4() for unique strings?
How to get path to the installed GIT in Python?
What is the new way of checking “callable” methods in python 3.x?
using DES/3DES with python
pdf viewer for pyqt4 application?
*