ارزیابی جراحی عوارض حاصله از اجسام خارجی متنفذه در گاو