بررسی اثر روشهای مختلف تهیه زمین بر عملکرد گندم آبی پائیزه x

بررسی اثر روشهای مختلف تهیه زمین بر عملکرد گندم آبی پائیزهکودهای فسفری
اثر نسبتهای مختلف ردیف کاشت در کشت مخلوط ذرت و سویا
بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت
آزمایش مقایسه عملکرد ( A3-test ) لوبیا نیمه‌رونده چیتی
بررسی اثر واریته تراکم بوته و تاریخ کشت در میزان عملکرد درصد پروتئین و بعضی از خواص کمی و کیفی ذرت خوشه‌ای دانه‌ای
مطالعه نحوه توارث مقاومت به زنگ زرد درارقام گندم

ساخت کلاهک متخلخل تانسیومتر/
متابولیسم نیتروژن در نشخوارکنندگان/
بررسی آفات درخت سنجد در استان سمنان
هیدرولیک مته های حفاری به همراه 300 مساله حل شده در هیدرولیک
تأثیر برخی خصوصیات خاک سطحی بر قابلیت تشکیل سله و مقاومت آن در برابر فرسایش آبی
تولید اسیدسیتریک از ملاس نیشکر در بستر جامد
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی اثر روشهای مختلف تهیه زمین بر عملکرد گندم آبی پائیزه


-1 قطعه‌بندی و مشخص نمودن محدوده اراضی آزمایش -2 نمونه‌برداری از خاک در پائیز جهت تعیین میزان رطوبت و فاکتورهائی از قبیل بافت درصد اشباع ، درصد مواد خنثی‌شونده ، کربن آلی و مواد غذایی موجود در خاک جهت تعیین میزان کود مورد نیاز. -3 عملیات تهیه زمین در تیمارهای بهاره و پائیزه با گاوآهن قلمی و برگرداندارو و همچنین زدن دیسک و لولر. -4 کوددهی و کشت گندم نوید توسط بذرکار غلات - دادن کود سرک در فروردین 73 -5 عملیات داشت شامل کوددهی ، وجین و مبارزه با علفهای هرز
نمایه ها:
علف هرز |
کربن آلی |
کوددهی |
گندم نوید |
طبقه بندی |
رطوبت | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


طرز تهیه پوست خام و اهمیت اقتصادی آن
ژنتیک و اصلاح نژاد در سگ
بررسی آزردگیهای کلیه در نفریت‌های گلومرولی
بررسی نقش کبالت در تغذیه دام و طیور
بررسی وضع گوسفندداری در منطقه قائمشهر
علل نیامدن جفت در گاو و درمان آن

انتخاب بهترین روش تهیه سیلوی ضایعات کدو
مقایسه ارزش غذایی کاه سویا با کاه گندم در جیره غذایی گوساله‌های نر پرواری
شناسایی صفات ظاهری و تولیدی بز بومی لرستان (با مشارکت مردمی)
بررسی تاثیر افزایش سطوح پروتئین عبوری بر کمیت و کیفیت الیاف بزهای نر رائینی
مقایسه بین میزان رشد و خصوصیات لاشه بره‌های کردی قطع دنبه شده و نشده
بررسی ارزش غذایی گیاه خارشتر و جایگاه آن در تغذیه نشخوارکنندگان
*