بررسی اثر عملیات بهاره در عملکرد گندم دیم x

بررسی اثر عملیات بهاره در عملکرد گندم دیماثر نسبتهای مختلف ردیف کاشت در کشت مخلوط ذرت و سویا
بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت
آزمایش مقایسه عملکرد ( A3-test ) لوبیا نیمه‌رونده چیتی
بررسی اثر واریته تراکم بوته و تاریخ کشت در میزان عملکرد درصد پروتئین و بعضی از خواص کمی و کیفی ذرت خوشه‌ای دانه‌ای
مطالعه نحوه توارث مقاومت به زنگ زرد درارقام گندم
بررسی نتایج آزمایشهای مقایسه‌ای انواع لوبیا - سفید - قرمز - چیتی در ایستگاهها و سالنها

هیدرولیک مته های حفاری به همراه 300 مساله حل شده در هیدرولیک
تأثیر برخی خصوصیات خاک سطحی بر قابلیت تشکیل سله و مقاومت آن در برابر فرسایش آبی
تولید اسیدسیتریک از ملاس نیشکر در بستر جامد
اصلاح مراتع از طریق ذخیره نزولات آسمانی/
بررسی اثر موقعیتهای مختلف ژئومورفیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیائی و مینرالوژیکی خاکهای با مواد مادری لسی در دو منطقه با اقلیم های متفاوت در استا
مروری بر نقش تمایز و تشخیص ایزوتوپهای کربن بوسیله گیاهان در مطالعات خشکی I - "فتوسنتز"/
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی اثر عملیات بهاره در عملکرد گندم دیم


در این بررسی انتخاب مناسبترین وسیله و عمق شخم در بهار و تاثیر آن بر روی عملکرد گندم دیم مورد نظر می‌باشد. طرح آزمایشی بصورت اسپلیت‌پلات با 6 تیمار و 3 تکرار می‌باشد. کرتهای اصلی عمق شخم و کرتهای فرعی را عملیات شخم تشکیل می‌دهند. سیستم کشت آیش - گندم بود و عملیات شخم پائیزه و تابستانه در زمین آیش به ترتیب با چیزل و ردویدر بصورت یکنواخت انجام می‌گیرد. در پائیز سال 1372 عملیات شخم پائیزه با چیزل انجام و ادامه طرح در بهار و تابستان 1373 انجام خواهد شد. تیمارهای آزمایش بشرح زیر می‌باشند:
نمایه ها:
گندم دیم |
کشت دیم |
مقایسه عملکرد |
اسپلیت پلات |
گندم |
گاوآهن |
آیش |
عملکرد محصول |
ادوات شخم |
عملیات زراعی |
عمق شخم | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


پنیر پاریز
طرز تهیه پوست خام و اهمیت اقتصادی آن
ژنتیک و اصلاح نژاد در سگ
بررسی آزردگیهای کلیه در نفریت‌های گلومرولی
بررسی نقش کبالت در تغذیه دام و طیور
بررسی وضع گوسفندداری در منطقه قائمشهر

انتخاب بهترین روش تهیه سیلوی ضایعات کدو
مقایسه ارزش غذایی کاه سویا با کاه گندم در جیره غذایی گوساله‌های نر پرواری
شناسایی صفات ظاهری و تولیدی بز بومی لرستان (با مشارکت مردمی)
بررسی تاثیر افزایش سطوح پروتئین عبوری بر کمیت و کیفیت الیاف بزهای نر رائینی
مقایسه بین میزان رشد و خصوصیات لاشه بره‌های کردی قطع دنبه شده و نشده
بررسی ارزش غذایی گیاه خارشتر و جایگاه آن در تغذیه نشخوارکنندگان
*