بررسی اثر کود ازته و مقدار بذر روی تولید گندم دیم 



x

بررسی اثر کود ازته و مقدار بذر روی تولید گندم دیم



بررسی نتایج آزمایشهای مقایسه‌ای انواع لوبیا - سفید - قرمز - چیتی در ایستگاهها و سالنها
بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C.Test )
بررسی و تعیین نیاز غذایی چغندرقند
بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C - Test دیم )
بررسی نیاز غذایی دورقم جو دیم اصلاح شده
بررسی ارقام گندم در بلاکهای دورگ گیری

مروری بر نقش تمایز و تشخیص ایزوتوپهای کربن بوسیله گیاهان در مطالعات خشکی I - "فتوسنتز"/
بررسی اثر رقابت بین گیاهان سکاله مونتانوم ، بروموس تکتورم و آگروپایرون دز رتروم و کریستاتوم/
فیزیولوژی رشد و نمو زعفران/
بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته ایران
مسمومیت دان مرغ از کجا ناشی می‌شود/
کمبود ازت در پنبه/
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی اثر کود ازته و مقدار بذر روی تولید گندم دیم






در این آزمایش دو عامل a و b (بذر سرداری a=و کود ازت b=)هریک در 3 مقدار متفاوت در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. در این سال مقدار بارندگی نستا" خوب و تا حدودی توزیع بارندگی نیز مناسب بوده است . برابر نتایج استخراج شده حداکثر عملکرد از تیمار کودی شماره 2 (a3b3 ازت بمیزان 45 کیلوگرم خالص در هکتار و تعداد بذر 300 دانه در متر مربع) معادل 920 کیلوگرم در هکتار بوده و حداقل آن از تیمار شماره 19 (a1b1 ازت بمیزان 15 کیلوگرم خالص در هکتار و تعداد بذر 200 دانه در متر مربع ) می‌باشد که دارای محصولی برابر 3ˆ399 کیلوگرم در هکتار است . محاسبات آماری این طرح در دست تجزیه و تحلیل و گزارش نهائی آن به زودی تهیه خواهد شد.
نمایه ها:
کود ازت |
گندم سرداری |
کشت دیم |
گندم |



 اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی مقایسه‌ای چهار روش رومینوتومی در گاو
بررسی بیماری‌های خوک از نظر کشتارگاهی در ایران
ارزش غذائی کنجاله کنجد در تغذیه طیور
بررسی بیماری ای-بی-آر در گاوداریهای اطراف تهران
اوابائین و اثر درمانی آن
پنیر پاریز

مطالعه پرورش هیبریدهای کرم ابریشم در استان همدان- شهرستان ملایر
استفاده از آب پنیر در غنی سازی کاه گندم با اوره
طرح تولید آمیخته‌های میان هیبرید تجارتی ( گوشتی و تخمگذار ) با طرح نگهداری و ایجاد بانک ژن بمنظور تولید آمیخته‌های تجارتی طیور
بررسی امکان و چگونگی استفاده از ضایعات مزارع ذرت دانه‌ای ( غنی شده ) در تغذیه گوسفند
شناسائی نژاد گوسفند شال
تاثیر تراکم انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام بر روی پروار بره‌های نر کردی (سن 4 و 8 ماه)
*