بررسی توام روی x

بررسی توام رویاثر نسبتهای مختلف ردیف کاشت در کشت مخلوط ذرت و سویا
بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت
آزمایش مقایسه عملکرد ( A3-test ) لوبیا نیمه‌رونده چیتی
بررسی اثر واریته تراکم بوته و تاریخ کشت در میزان عملکرد درصد پروتئین و بعضی از خواص کمی و کیفی ذرت خوشه‌ای دانه‌ای
مطالعه نحوه توارث مقاومت به زنگ زرد درارقام گندم
بررسی نتایج آزمایشهای مقایسه‌ای انواع لوبیا - سفید - قرمز - چیتی در ایستگاهها و سالنها

متابولیسم نیتروژن در نشخوارکنندگان/
بررسی آفات درخت سنجد در استان سمنان
هیدرولیک مته های حفاری به همراه 300 مساله حل شده در هیدرولیک
تأثیر برخی خصوصیات خاک سطحی بر قابلیت تشکیل سله و مقاومت آن در برابر فرسایش آبی
تولید اسیدسیتریک از ملاس نیشکر در بستر جامد
اصلاح مراتع از طریق ذخیره نزولات آسمانی/
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی توام روی


طرح بصورت آزمایش فاکتوریل با 5 سطح روی شامل 0 و سوسپانسیونهای 5 و 10 در هزار اکسیدروی و مقادیر 20 و 40 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و سه سطح 0 ، 5ˆ22 و 45 کیلوگرم P2O5 در هکتار مجموعا" 15 تیمار در 4 تکرار در لوله‌های بتونی به قطر حدود 60 و ارتفاع 45 سانتیمتر که دو طرف آنها باز بوده و حدود 30 سانتیمتر از ارتفاع آنها در خاک مزرعه فرو رفته و در هریک 7 بوته برنج نشاء می‌شد و در شرایطی که برای تیمارهای محلول اکسید روی ریشه نشاءها قبل از نشاء حدود 15 دقیقه در این محلولها فرو برده می‌شد ، در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد. تجزیه آماری نتایج حاصله از عملکرد نشان میدهد که اثر مصرف روی بر عملکرد در سطح یک درصد معنی‌دار بوده است و مصرف 40 کیلوگرم در هکتار سولفات روی باعث بیشترین میزان عملکرد میگردد. بررسیهای مربوط به اجزای تولید نتایج اندازه‌گیریهای مقادیر ازت ، فسفر ، پتاس و روی در گیاه فسفر و روی در خاک در حال انجام می‌باشد.
نمایه ها: اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی بیماری‌های خوک از نظر کشتارگاهی در ایران
ارزش غذائی کنجاله کنجد در تغذیه طیور
بررسی بیماری ای-بی-آر در گاوداریهای اطراف تهران
اوابائین و اثر درمانی آن
پنیر پاریز
طرز تهیه پوست خام و اهمیت اقتصادی آن

بررسی ارزش غذایی گیاه خارشتر و جایگاه آن در تغذیه نشخوارکنندگان
مطالعه پرورش هیبریدهای کرم ابریشم در استان همدان- شهرستان ملایر
استفاده از آب پنیر در غنی سازی کاه گندم با اوره
طرح تولید آمیخته‌های میان هیبرید تجارتی ( گوشتی و تخمگذار ) با طرح نگهداری و ایجاد بانک ژن بمنظور تولید آمیخته‌های تجارتی طیور
بررسی امکان و چگونگی استفاده از ضایعات مزارع ذرت دانه‌ای ( غنی شده ) در تغذیه گوسفند
شناسائی نژاد گوسفند شال
*