بررسی مقاومت به شوری القایی توسط اندوفایت در گیاه فسیکوی بلند x

بررسی مقاومت به شوری القایی توسط اندوفایت در گیاه فسیکوی بلندمتابولیسم نیتروژن در نشخوارکنندگان/
بررسی آفات درخت سنجد در استان سمنان
هیدرولیک مته های حفاری به همراه 300 مساله حل شده در هیدرولیک
تأثیر برخی خصوصیات خاک سطحی بر قابلیت تشکیل سله و مقاومت آن در برابر فرسایش آبی
تولید اسیدسیتریک از ملاس نیشکر در بستر جامد
اصلاح مراتع از طریق ذخیره نزولات آسمانی/

ژن تکنیک چیست ؟
بررسی عملکرد دانه و تاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پائیزه گلرنگ/
بررسی اثر تغذیه ای کلرلا ، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی ‏‎Artemia urmiana‎‏
کاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی
بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/
دورگه گیری بین ماهی‌های شیپ و ازون برون و مقایسه رشد آن با ماهی ازون برون/
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی مقاومت به شوری القایی توسط اندوفایت در گیاه فسیکوی بلند


قارچهای همزیست اندوفایت که در نیمه دوم قرن بیستم در گونه های علفی خانواده گرامینه یافت شدند، خصوصیات مهمی همچون بهبود عملکرد، مقاومت به تنش های زیستی و مقاومت به خشکی از میان تنش های غیرزیستی مورد بررسی بیشتری قرار گرفته اند. تحقیقات نشان می دهد که قارچهای اندوفایت در اثر تنش خشکی ، مقادیر متنابهی ترکیبات اسمتیک همچون مانیتول، آرابیتول ، فروکتوز، گلوکز و نیز قندهای محافظ غشا همچون تری هالوز تولید می کنند. بدین ترتیب پیش بینی می شود که قارچهای اندوفایت احتمالا بتوانند نسبت به تنشهایی همانند شوری و سرما نیز که با خشکی بافت گیاهی همراه هستند، گیاه را مقاوم نمایند. بررسی های دیگر نشان می دهد که قارچهای اندوفایت جذب عناصر سمی برای گیاه را کاهش می دهند، بدین ترتیب به نظر می رسد که اندوفایت ها مکانیسم های جذب عناصر توسط گیاه را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. به منظور بررسی نقش قارچهای اندوفایت درایجاد مقاومت القایی به شوری در گیاهان میزبان ، دو توده از گیاه فسکیوی بلند با شماره های 75 و 83 و یک توده از گیاه فسیکوی مرتعی با شماره 60 که دارای قارچهای اندوفایت سازگار با گیاه بودند، انتخاب گردیده با استفاده از قارچ کشهای فولیکور و پروپیکونازول ، کلونهای بدون قارچ این گیاهان تهیه شده و پنجه های جدید از کلونهای حاوی اندوفایت و بدون اندوفایت به محیط کشت هیدروپونیک حاوی محلول غذایی جانسون با نیمه غلظت انتقال داده شدند. نتایج نشان داد که قارچهای اندوفایت جذب عناصر سدیم و کلر و تجمع آنها را بخصوص در ریشه کاهش می دهند. از طرف دیگر جذب پتاسیم را بخصوص در بخش هوایی افزایش می دهند. همچنین قارچهای همزیست وزن خشک ریشه را افزایش داده و نسبت ریشه به ساقه افزایش پیدا می کند.
نمایه ها:
فسیکوی بلند |
گیاه |
مقاومت |
قارچ اندوفایت | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی روشهای کاشت بر روی بسترهای پشته ای دائم و غیر دائم و مقایسه آن با روش موسوم در تناوب گندم و ذرت
پیش‌بینی دریافت و استفاده از تشعشع خورشیدی در گیاه نخود
بررسی اثر تنش‌های رطوبتی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم
مقایسه عملکرد کمی و کیفی شش واریته توتون آتش خشک و عمل‌آوری در خشکانیدن آنها
بررسی اثرات تلفیقی کود مرغی - شیمیایی و نحوه بکارگیری آنها بر خصوصیات خاک و عملکرد ذرت دانه ای در منطقه لرستان
مقایسه روشهای تجزیه گیاه بروش معمول در آزمایشگاههای موسسه با روشهای توصیه شده (انسیتو تحقیقات برنج فیلیپین IRRI)

بررسی مقایسه‌ای چهار روش رومینوتومی در گاو
بررسی بیماری‌های خوک از نظر کشتارگاهی در ایران
ارزش غذائی کنجاله کنجد در تغذیه طیور
بررسی بیماری ای-بی-آر در گاوداریهای اطراف تهران
اوابائین و اثر درمانی آن
پنیر پاریز
*