کاربرد تنظیم کننده رشد ‏‎(PGS)‎‏ روی جوانه زنی بذور در شرایط تنش شوری و ریزش گل در ارقام مختلف لوبیا x

کاربرد تنظیم کننده رشد ‏‎(PGS)‎‏ روی جوانه زنی بذور در شرایط تنش شوری و ریزش گل در ارقام مختلف لوبیابررسی میزان موفقیت کاج تهران ‏‎(Pinus eldarica)‎‏در پارک جنگلی قوچک تهران
ساخت کلاهک متخلخل تانسیومتر/
متابولیسم نیتروژن در نشخوارکنندگان/
بررسی آفات درخت سنجد در استان سمنان
هیدرولیک مته های حفاری به همراه 300 مساله حل شده در هیدرولیک
تأثیر برخی خصوصیات خاک سطحی بر قابلیت تشکیل سله و مقاومت آن در برابر فرسایش آبی

جهش های ‏‎DNA‎‏ میتوکندریایی : بیماری زایی و وراثت
یافته های هیستوپاتولوژیک ناشی از انگل ترماتود ‏‎Gonapodasmlius Epinephli‎‏ در تیغه های آبشش ماهی ‏‎Epinephelus Tauvina‎‏ ( هامور چرب ) در خلیج فارس
تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سیز درخت گردو‏‎(juglans regia L.)‎‏ توسط کروماتو گرافی مایع با کارایی بالا‏‎(HPLC)‎‏
علل پرریزی در پرندگان و درمان آنها
بیماری کوتولگی گال سیاه برنج در فارس
کنترل ژنتیکی نمو و ژنهای همیوتیک در گیاهان
حمایت از ما | مشهدهاست
`

کاربرد تنظیم کننده رشد ‏‎(PGS)‎‏ روی جوانه زنی بذور در شرایط تنش شوری و ریزش گل در ارقام مختلف لوبیا


این بررسی به منظور ارزیابی تاثیر محرک رشد ‏‎P. G. S‎‏ بر روی جوانه زنی بذور لوبیا در شرایط تنش شوری و ریزش گل در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج انجام شد. این تحقیق در سه آزمایش انجام شد: 1-آزمایش اول تاثیر ‏‎P. G. S‎‏ بر جوانه زنی در شرایط شوری: این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در 4 تکرار انجام شد. تیمارها شامل سطوح محرک رشد در سه سطح (0، 1 و 2 در هزار) زمان خیساندن بذور در 3 سطح (8، 16 و 24 ساعت) و غلظت نمک در 5 سطح (0، 100، 150، 200 و 250 ملی مول) بود. 2-آزمایش دوم تاثیر کلرید کلسیم بر جوانه زنی در شرایط شوری: این آزمایش شبیه آزمایش اول بود ولی با این تفاوت که کلرید کلسیم در 3 سطح (0، 5/0 و 5 ملی مول) بجای محرک رشد استفاده شد. در روز هشتم درصد جوانه زنی، طول رشه چه و ساقه چه اندازه گیری شد. نتایج این دو آزمایش نشان داد افزایش غلظت نمک تعداد بذور جوانه زده، طول ریشه چه و ساقه چه را کاهش داد. در دو آزمایش افزایش زمان خیساندن باعث افزایش درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه شد. افزایش غلظت محرک رشد با کاهش تعداد بذور جوانه زده، طول ریشه چه و ساقه چه همراه بود. در آزمایش اول تیمار 24 ساعت خیساندن و غلظت 1 در هزار محرک رشد در شرایط شوری بیشترین تاثیر را بر صفات مذکور دارد. اما در شرایط بدون نمک تیمار کاربرد محرک رشد و زمان24 ساعت خیساندن بیشترین تاثیر را بر جوانه زنی دارد. در آزمایش کلرید کلسیم با افزایش غلظت از 0 تا 50 ملی مول تعداد بذور جوانه زده، طول ریشه چه و ساقه چه افزایش یافت. در آزمایش کلرید کلسیم در شرایط شوری و بدون شوری تیمار 24 ساعت خیساندن و غلظت 5 ملی مول کلرید کلسیم بیشترین تاثیر را بر تعداد جوانه زده، طول ریشه چه و ساقه چه داشت. 3- آزمایش مزرعه ای: بصورت طرح اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. فاکتور اصلی ارقام لوبیا قرمز در سه سطح (فاز، ‏‎LRK-29‎‏ و ‏‎KID-31‎‏) و فاکتور فرعی 3 غلظت محرک رشد (0، 1 و 2 در هزار) بود. برررسی نتایج نشان داد محلول پاشی محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد اثر ندارد. اما بین ارقام لوبیا قرمز از نظر ریزرش گل اختلاف معنی دار است. بطوریکه رقم فاز با 5/49 درصد ریزش بالاترین ریزش را دارد و رقم ‏‎KID-31‎‏ با 7 درصد ریزش کمترین مقدار را دارد. از نظر تولید گل رقم فاز حداکثر تعداد گل را داشته ولی رقم ‏‎KID-31‎‏ کمترین گل را تولید نموده است. بین ارقام لوبیا قرمز از نظر تعداد غلاف جوان هم اختلاف معنی دار است بطوریکه رقم فاز بالاترین غلاف جوان را داشته اما رقم ‏‎KID-31‎‏ کمترین تعداد غلاف جوان را تولید نموده است. بین ارقام از نظرعملکرد اختلاف معنی داری مشاهده نشد. نتایج آزمایش مزرعه ای نشان داد که محلول پاشی محرک رشد تاثیری بر ریزش، عملکرد و اجزای عملکرد ندارد.
نمایه ها:
لوبیا |
محرک رشد گیاه |
کلرور کلسیم | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


مقایسه عملکرد کمی و کیفی شش واریته توتون آتش خشک و عمل‌آوری در خشکانیدن آنها
بررسی اثرات تلفیقی کود مرغی - شیمیایی و نحوه بکارگیری آنها بر خصوصیات خاک و عملکرد ذرت دانه ای در منطقه لرستان
مقایسه روشهای تجزیه گیاه بروش معمول در آزمایشگاههای موسسه با روشهای توصیه شده (انسیتو تحقیقات برنج فیلیپین IRRI)
بررسی لاینها و ارقام جوهای زمستانه و بینابینی در آزمایشات مقدماتی و مقایسه عملکرد
شناسائی جلبکهای سبز آبی تثبیت کننده ازت در شالیزارهای گیلان
استفاده از روش کشت بافت و تکثیر یونجه

بررسی نقش کبالت در تغذیه دام و طیور
بررسی وضع گوسفندداری در منطقه قائمشهر
علل نیامدن جفت در گاو و درمان آن
درمان جراحی ضایعات انتهای پستان در گاو
بررسی مقدار منیزیم در خون گوسفندان ایران
معالجه ورم پستان بوسیله پماد پستانی تارگوت
*