جنبه های اکوفیزیولوژیک تاج خروس ‏‎‏‎Amaranthus retrodlexus‎‏ و ذرات دانه ‏‎Zea mays‎‏ x

جنبه های اکوفیزیولوژیک تاج خروس ‏‎‏‎Amaranthus retrodlexus‎‏ و ذرات دانه ‏‎Zea mays‎‏مروری بر نقش تمایز و تشخیص ایزوتوپهای کربن بوسیله گیاهان در مطالعات خشکی I - "فتوسنتز"/
بررسی اثر رقابت بین گیاهان سکاله مونتانوم ، بروموس تکتورم و آگروپایرون دز رتروم و کریستاتوم/
فیزیولوژی رشد و نمو زعفران/
بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته ایران
مسمومیت دان مرغ از کجا ناشی می‌شود/
کمبود ازت در پنبه/

کاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی
بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/
دورگه گیری بین ماهی‌های شیپ و ازون برون و مقایسه رشد آن با ماهی ازون برون/
جهش های ‏‎DNA‎‏ میتوکندریایی : بیماری زایی و وراثت
یافته های هیستوپاتولوژیک ناشی از انگل ترماتود ‏‎Gonapodasmlius Epinephli‎‏ در تیغه های آبشش ماهی ‏‎Epinephelus Tauvina‎‏ ( هامور چرب ) در خلیج فارس
تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سیز درخت گردو‏‎(juglans regia L.)‎‏ توسط کروماتو گرافی مایع با کارایی بالا‏‎(HPLC)‎‏
حمایت از ما | مشهدهاست
`

جنبه های اکوفیزیولوژیک تاج خروس ‏‎‏‎Amaranthus retrodlexus‎‏ و ذرات دانه ‏‎Zea mays‎‏


به منظور ارزیابی جنبه های اکوفیزیولوژیک رقابت علف هرز تاج خروس ریشه قرمز ‏‎(Amaranthus retroflexus L.)‎‏ و ذرت دانه ای ‏‎(Zea Mays)‎‏ آزمایشی در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال 1379 انجام شد. در آزمایش مزرعه ای تاثیر چهار تراکم تاج خروس (3، 5، 8 و 10 بوته در متر ردیف) و سه زمان سبز شدن (هم زمان با ذرت، مرحله 3-2 برگی و 5-4 برگی رشد ذرت) بر رشد و نمو، تجمع ماده خشک و اجزای عملکرد ذرت دانه ای مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش مزبور به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به سه تکرار انجام شد و نتایج نشان داد که در تیمار رویش هم زمان تاج خروس و ذرت، سرعت توسعه سطح برگ ‏‎(LAER)‎‏، سرعت افزایش ارتفاع ‏‎(HG)‎‏، شاخص سطح برگ ‏‎(LAI)‎‏ و تعداد برگ ذرت کاهش یافت. در این تیمار به دلیل فزونی سطح برگ نسبی ‏‎(RLA)‎‏ تاج خروس سهم کانو پی گیاه زراعی از تشعشع ورودی در طول فصل رشد کاهش یافت و به تبع آن ظهور گل تاجی و کاکل به تعویق افتاد و تجمع ماده خشک کل و عملکرد دانه شدیدا کاهش یافت. تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف دانه در بلال حساس ترین اجزای عملکرد ذرت نسبت به زمان سبز شده علف هرز بودند. میزان کاهش عملکرد ذرت در تیمار رویش هم زمان 58% بود که با تاخیر در زمان سبز شدن تاج خروس تا مرحله 3-2 برگی و 5-4 برگی ذرت به ترتیب به 40 و 19% کاهش یافت. تراکم تاج خروس بر صفات مورد ارزیابی ذرت تاثیر معنی داری نداشت. با افزایش فاصله زمانی بین سبز شدن تاج خروس و ذرت، ‏‎RLA‎‏ ‏‎LAI, HG, LAER‎‏ تجمع ماده خشک و عملکرد بذر تاج خروس نقصان یافت. همچنین افزایش تراکم تاج خروس تجمع ماده خشک در واحد سطح را افزایش داد، اگر چه تجمع ماده خشک به ازای هر بوته کاشته شد. در هر صورت میزان تولید بذر تاج خروس در شرایط رقابت شدیدا تحت تاثیر تراکم و زمان سبز شدن واقع شد. کارایی مدل هذلولی ارایه شده توسط ‏‎Cocusens et al. (1987)‎‏ در پیشگویی میزان افت عملکرد ذرت دانه ای در شرایط رقابت با تاج خروس بیش از مدل های دیگر بود. در بخش دیگری از تحقیق حاضر تعیین اثرات طول روز، کمیت ‏‎(PPFD)‎‏ و کیفیت نور ‏‎(R:FR)‎‏ بر فنولوژی و نمو تاج خروس در اتاقک رشد بررسی شد. در این آزمایش که به صورت بلوک های کامل تصادفی در دو طول روز 12 و 16 ساعت در سه تکرار انجام شد تیمارها عبارت بودند از: ‏‎PPFD (I)‎‏ زیاد ‏‎(550 mol.m-2.S-1)‎‏ و ‏‎R:FR‎‏ زیاد (4/1) ‏‎PPFD (II); (HH)‎‏ کم ‏‎(180 mol.m-2.S-1)‎‏ و ‏‎R:FR‎‏ زیاد (4/1) ‏‎(LH)‎‏، ‏‎PPFD (III)‎‏ کم ‏‎(180 mol.m-2.S-1)‎‏ و ‏‎R:FR‎‏ کم (8/0) ‏‎(LL)‎‏. نتایج نشان داد که افزایش ‏‎PPFD‎‏ (تیمار ‏‎HH‎‏ در مقابل ‏‎LH‎‏) سرعت ظهور برگ ‏‎(RLA)‎‏ را در هر دو طول روز تسریع نموده است. همچنین تیمار نوری غنی از نور قرمز دور، ‏‎(LL) FR‎‏ اثر ‏‎PPFD‎‏ کم بر سرعت ظهور برگ در طول روز 12 ساعته را خنثی نمود اما در طول روز بلند چنین تاثیری نداشت. ‏‎PPFD‎‏ کم ظهور مراحل نمو زایشی شامل ظهور آغازه زایشی، گلدهی و آغاز تشکیل بذر را به تعویق انداخت. کل تجمع بیوماس و اختصاص ماده خشک به استثنای تجمع ماده خشک ساقه تحت تاثیر ‏‎PPFD‎‏ قرار گرفت. در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که هم کمیت و هم کیفیت تشعشع بر فنولوژی تاج خروس تاثیر دارند.
نمایه ها:
تاج خروس ریشه قرمز |
ذرت دانه ای |
رقابت |
اکوفیزیولوژی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی تاثیر آرایش کاشت در کارآیی مصرف آب ، کمیت و کیفیت چغندرقند
بررسی روشهای کاشت بر روی بسترهای پشته ای دائم و غیر دائم و مقایسه آن با روش موسوم در تناوب گندم و ذرت
پیش‌بینی دریافت و استفاده از تشعشع خورشیدی در گیاه نخود
بررسی اثر تنش‌های رطوبتی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم
مقایسه عملکرد کمی و کیفی شش واریته توتون آتش خشک و عمل‌آوری در خشکانیدن آنها
بررسی اثرات تلفیقی کود مرغی - شیمیایی و نحوه بکارگیری آنها بر خصوصیات خاک و عملکرد ذرت دانه ای در منطقه لرستان

ژنتیک و اصلاح نژاد در سگ
بررسی آزردگیهای کلیه در نفریت‌های گلومرولی
بررسی نقش کبالت در تغذیه دام و طیور
بررسی وضع گوسفندداری در منطقه قائمشهر
علل نیامدن جفت در گاو و درمان آن
درمان جراحی ضایعات انتهای پستان در گاو
*