بررسی اثر عناصر ریزمغذی آهن، روی، منگنز بر کمیت وکیفیت بذر سویا در آذربایجان غربی x

بررسی اثر عناصر ریزمغذی آهن، روی، منگنز بر کمیت وکیفیت بذر سویا در آذربایجان غربیبررسی اثر موقعیتهای مختلف ژئومورفیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیائی و مینرالوژیکی خاکهای با مواد مادری لسی در دو منطقه با اقلیم های متفاوت در استا
مروری بر نقش تمایز و تشخیص ایزوتوپهای کربن بوسیله گیاهان در مطالعات خشکی I - "فتوسنتز"/
بررسی اثر رقابت بین گیاهان سکاله مونتانوم ، بروموس تکتورم و آگروپایرون دز رتروم و کریستاتوم/
فیزیولوژی رشد و نمو زعفران/
بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته ایران
مسمومیت دان مرغ از کجا ناشی می‌شود/

تغذیه گندم در شرایط شور استان قم/
امکانات بهره برداری از اراضی شور و سدیمی (قلیایی)/
بررسی وضعیت خفتگی بذر یولاف وحشی زمستانه در اعماق مختلف خاک /
ژن تکنیک چیست ؟
بررسی عملکرد دانه و تاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پائیزه گلرنگ/
بررسی اثر تغذیه ای کلرلا ، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی ‏‎Artemia urmiana‎‏
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی اثر عناصر ریزمغذی آهن، روی، منگنز بر کمیت وکیفیت بذر سویا در آذربایجان غربی


این بررسی به منظور ارزیابی تاثیر کودهای ریز مغذی آهن، روی و منگنز بر کمیت و کیفیت بذر سویا در راستای افزایش عملکرد در سال زراعی 1378 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب، با طول جغرافیایی 46 درجه و 9 دقیقه شرقی، عرض جغرافیایی 36 درجه و 58 دقیقه شمالی و ارتفاع 1371 متر از سطح دریا واقع در شرق شهرستان میاندوآب در استان آذربایجان غربی انجام شد. ازمایش بصورت طرح فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی و در 3 تکرار انجام گردید. تیمارها شامل سطوح مختلف کود سولفات آهن (0، 25 و 50 کیلوگرم در هکتار)، سولفات روی (0، 20 و 40 کیلوگرم در هکتار) و سولفات منگنز شامل 0 و 40 کیلوگرم در هکتاربود. در این بررسی در انتهای فصل و در زمان برداشت عملکرد و اجزا عملکرد شامل طول ساقه های اصلی و فرعی، تعداد گره در ساقه اصلی و ساقه های فرعی، غلافهای دو دانه ای و سه دانه ای، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، تعداد غلاف در بوته، وزن دانه در بوته، تعداد دانه در غلاف ساقه های فرعی و ساقه اصلی اندازه گیری گردید. میزان روغن و پروتئین دانه و عملکرد روغن و پروتئین و درصد کلسیم موجود در دانه اندازه گیری یا محاسبه شد. نتایج این بررسی نشان داد که تیمارهای 40 کیلوگرم روی و 40 کیلوگرم منگنز بیشترین میزان عملکرد دانه را به ترتیب معادل با 3397 و 3367 کیلوگرم در هکتار تولید نمود. تیمار کودی سولفات منگنز 40 کیلوگرم در هر هکتار موجب افزایش درصد غلافهای سه دانه ای و دو دانه ای، تعداد گره در ساقه اصلی و ساقه های فرعی و طول ساقه های فرعی گردید. بطور کلی تیمارهای کود آهن، روی و منگنز با تاثیر بر تعداد دانه در بوته، تعداد غلاف در بوته شامل غلاف در ساقه های فرعی و ساقه اصلی و تعداد دانه در غلاف ساقه های فرعی و یا ساقه های اصلی موجب افزایش عملکرد دانه گردید. تیمار کودی 25 کیلوگرم آهن در هکتار توام با 20 کیلوگرم روی در هکتار بیشترین میزان درصد چربی دانه را معادل با 84/24 و در بین تیمارهای کودی تیمار 40 کیلوگرم در هکتار منگنز بالاترین درصد پروتئین را معادل با 97/35 درصد تولید نمود. تاثیر عنصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز بر جذب و تجمع کلسیم در دانه سویا معنی دار نبود و نشان داد که جذب این عنصر مستقل از عناصر فوق می باشد. نتایج کلی آزمایش نشان داد که تیمار کودی 50 کیلوگرم آهن در هر هکتار توام با 40 کیلوگرم روی و 40 کیلوگرم منگنز در هکتار با بیشترین میزان رشد و توسعه اجزا زایشی و رویشی شامل (تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در گیاه، وزن دانه در بوته، طول ساقه اصلی و فرعی و تعداد گره، وزن صد دانه، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد روغن و پروتئین) بهترین تیمار کودی بوده است.
نمایه ها:
آهن |
روی |
منگنز |
کمیت |
کیفیت |
سویا |
استان آذربایجان غربی |
عنصر ریزمغذی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


فیزیولوژی مقایسه‌ای رشد، نمو و تشکیل عملکرد بین گندم و نخود
معرفی جو دیم رقم سرارود او مقایسه آن با رقم محلی
بررسی تاثیر آرایش کاشت در کارآیی مصرف آب ، کمیت و کیفیت چغندرقند
بررسی روشهای کاشت بر روی بسترهای پشته ای دائم و غیر دائم و مقایسه آن با روش موسوم در تناوب گندم و ذرت
پیش‌بینی دریافت و استفاده از تشعشع خورشیدی در گیاه نخود
بررسی اثر تنش‌های رطوبتی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم

مطالعه تاثیر فیزیولوژیکی عنصر مس در پستانداران
بررسی مقایسه‌ای چهار روش رومینوتومی در گاو
بررسی بیماری‌های خوک از نظر کشتارگاهی در ایران
ارزش غذائی کنجاله کنجد در تغذیه طیور
بررسی بیماری ای-بی-آر در گاوداریهای اطراف تهران
اوابائین و اثر درمانی آن
*