اثرات ژن و ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برخی از صفات کمی در پنبه ‏‎(GOssypium hirsutim L)‎‏ به روش سیستم تلاقی دای آلل x

اثرات ژن و ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برخی از صفات کمی در پنبه ‏‎(GOssypium hirsutim L)‎‏ به روش سیستم تلاقی دای آللهیدرولیک مته های حفاری به همراه 300 مساله حل شده در هیدرولیک
تأثیر برخی خصوصیات خاک سطحی بر قابلیت تشکیل سله و مقاومت آن در برابر فرسایش آبی
تولید اسیدسیتریک از ملاس نیشکر در بستر جامد
اصلاح مراتع از طریق ذخیره نزولات آسمانی/
بررسی اثر موقعیتهای مختلف ژئومورفیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیائی و مینرالوژیکی خاکهای با مواد مادری لسی در دو منطقه با اقلیم های متفاوت در استا
مروری بر نقش تمایز و تشخیص ایزوتوپهای کربن بوسیله گیاهان در مطالعات خشکی I - "فتوسنتز"/

بررسی وضعیت خفتگی بذر یولاف وحشی زمستانه در اعماق مختلف خاک /
ژن تکنیک چیست ؟
بررسی عملکرد دانه و تاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پائیزه گلرنگ/
بررسی اثر تغذیه ای کلرلا ، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی ‏‎Artemia urmiana‎‏
کاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی
بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/
حمایت از ما | مشهدهاست
`

اثرات ژن و ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برخی از صفات کمی در پنبه ‏‎(GOssypium hirsutim L)‎‏ به روش سیستم تلاقی دای آلل


ترکیب پذیری یازده صفت زراعی در پنبه در یک تجزیه دی آلل 6*6 ارزیابی شد. در این طرح شش والد نام های چه کوروا، نازلی 84، تابلادیلا، سای اکرا 324، مهر و ساحل بکار گرفته شد. کلیه تلاقی های ممکن یکطرفه بین انها انجام گرفت سپس کلیه ژنوتیپ ها (والدین و 15 تلاقی ‏‎F1‎‏) در ایستگاه تحقیقات هاشم آباد(گرگان) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در طی سال های 1378 و 1379 کشت شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش 2 مدل 1 گریفینگ (1956) و روش هیمن (1954) استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که سای اکرا 324 و ساحل بهترین ترکیب شونده های عمومی برای اکثر صفات از جمله ارتفاع بوته، تعداد شاخه های رویا، طول شاخه زایا، عملکرد، طول دمبرگ، قطر ساقه، و وزن قوزه بودند. تجزیه واریانس های ترکیب پذیری عمومی و خصوصی نشان داد که در توارث پذیری تعداد و شاخه رویا اثرات افزایشی ژن ها اهمیت بسزایی دارند، در حالیکه هر دو جز، افزایشی و غیر افزایشی در توارث پذیری ارتفاع بوته، طول دمبرگ، قطر ساقه، تعداد قوزه، وزن قوزه، و عملکرد اهمیت دارند. هر چند، برای تعداد و طول شاخه زایا و زودرسی اثرات غیر افزایشی مهم می باشند. هیبرید چه کوروا در سال اکرا 324 از لحاظ زودرسی و تعداد قوزه بهترین ترکیب پذیری خصوصی را نشان داد. هیبرید چه کوروا در نازلی 84 بالاترین اثرات ترکیب پذیری خصوصی مثبت را برای بیشتر صفات کمی نشان داد. دامنه توارث پذیری خصوصی صفات مورد بررسی بین 29/4 الی 75/61 درصد متغیر بوده است. تجزیه و تحلیل گرافیکی واریانس -کوواریانس نشان داد که برای صفت تعداد شاخه رویا غالبیت کامل و برای طول شاخه رویا غالبیت نسبی وجود دارد. ترتیب نسبی نقاط والدین در طول خط رگرسیون نشان داد که برای صفت تعداد شاخه رویا، چه کوروا دارای ژن های غالب بیشتر و نازلی 84، سای اکرا و ساحل دارای ژن های مغلوب بیشتر و بقیه والدین یعنی تابلادیلا و مهر دارای ژن های غالب و مغلوب برابر می باشند. ترتیب نسبی نقاط والدین در طول خط رگرسیون نشان داد که برای صفت تعداد شاخه رویا، چه کوروا دارای ژن های غالب بیشتر و نازلی 84، سای اکرا و ساحل دارای ژن های مغلوب بیشتر و بقیه والدین یعنی تابلادیلا و مهر دارای ژن های غالب و مغلوب برابر می باشند. ترتیب نسبی نقاط والدین در طول خط رگرسیون برای صفت طول شاخه زایا نشان داد که تابلادیلا دارای ژن غالب بیشتر و بقیه والدین یعنی چه کوروا، نازلی 84، سای اکرا، مهر و ساحل دارای ژن های غالب و مغلوب تقریبا برابر می باشند.
نمایه ها:
ژن |
پنبه |
صفت زراعی |
دی آلل |
صفت گیاهی |
کمیت | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


پیش‌بینی دریافت و استفاده از تشعشع خورشیدی در گیاه نخود
بررسی اثر تنش‌های رطوبتی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم
مقایسه عملکرد کمی و کیفی شش واریته توتون آتش خشک و عمل‌آوری در خشکانیدن آنها
بررسی اثرات تلفیقی کود مرغی - شیمیایی و نحوه بکارگیری آنها بر خصوصیات خاک و عملکرد ذرت دانه ای در منطقه لرستان
مقایسه روشهای تجزیه گیاه بروش معمول در آزمایشگاههای موسسه با روشهای توصیه شده (انسیتو تحقیقات برنج فیلیپین IRRI)
بررسی لاینها و ارقام جوهای زمستانه و بینابینی در آزمایشات مقدماتی و مقایسه عملکرد

اوابائین و اثر درمانی آن
پنیر پاریز
طرز تهیه پوست خام و اهمیت اقتصادی آن
ژنتیک و اصلاح نژاد در سگ
بررسی آزردگیهای کلیه در نفریت‌های گلومرولی
بررسی نقش کبالت در تغذیه دام و طیور
*