اثر تراکم کاشت بر عملکرد بذر پنج گونه یونجه یکساله x

اثر تراکم کاشت بر عملکرد بذر پنج گونه یونجه یکسالهبررسی آفات درخت سنجد در استان سمنان
هیدرولیک مته های حفاری به همراه 300 مساله حل شده در هیدرولیک
تأثیر برخی خصوصیات خاک سطحی بر قابلیت تشکیل سله و مقاومت آن در برابر فرسایش آبی
تولید اسیدسیتریک از ملاس نیشکر در بستر جامد
اصلاح مراتع از طریق ذخیره نزولات آسمانی/
بررسی اثر موقعیتهای مختلف ژئومورفیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیائی و مینرالوژیکی خاکهای با مواد مادری لسی در دو منطقه با اقلیم های متفاوت در استا

کاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی
بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/
دورگه گیری بین ماهی‌های شیپ و ازون برون و مقایسه رشد آن با ماهی ازون برون/
جهش های ‏‎DNA‎‏ میتوکندریایی : بیماری زایی و وراثت
یافته های هیستوپاتولوژیک ناشی از انگل ترماتود ‏‎Gonapodasmlius Epinephli‎‏ در تیغه های آبشش ماهی ‏‎Epinephelus Tauvina‎‏ ( هامور چرب ) در خلیج فارس
تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سیز درخت گردو‏‎(juglans regia L.)‎‏ توسط کروماتو گرافی مایع با کارایی بالا‏‎(HPLC)‎‏
حمایت از ما | مشهدهاست
`

اثر تراکم کاشت بر عملکرد بذر پنج گونه یونجه یکساله


پنج گونه یونجه یکساله شامل ‏‎M.scutellata cv. Sava minima cv. Orion M.M. Littorallis cv.Herald,Medicage polymorpha cv. Santiago‎‏ و ‏‎M.truncatula cv.‎‏ جهت مقایسه عملکرد بذر در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در بهار 1379، مورد آزمایش قرار گرفتند. سه تراکم کاشت (فاصله روی ردیف) 20، 30 و 40 سانتیمتر مورد استفاده قرار گرفت. برای اجرای آزمایش از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار استفاده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که رقم ‏‎Santiago‎‏ از گونه ‏‎M.Polymorpha‎‏ با متوسط 09/443 کیلوگرم در هکتار و رقم ‏‎Sava‎‏ از گونه ‏‎M.scutellata‎‏ با متوسط 99/409 کیلوگرم در هکتار از بالاترین عملکرد بذر برخوردار بودند، در ضمن رقم ‏‎Sava‎‏ با متوسط 78/1306 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد غلاف را دارا بود. بالاتری عملکرد بذر و عملکرد غلاف ارقام مورد بررسی در فاصله روی ردیف 20 سانتیمتر حاصل شد. در فواصل روی ردیف 30 و 40 سانتیمتر تعداد بوته کافی جهت تولید حداکثر بذر و غلاف موجود نبوده است. تراکم تاثیری بر تعداد بذر در غلاف و وزن هزار دانه و نسبت بذر به پوسته غلاف نداشت. بالاترین میزان بذر در غلاف مربوط به رقم ‏‎Mogul‎‏ از گونه ‏‎M.truncatula‎‏ و رقم ‏‎Orion‎‏ از گونه ‏‎M.minima‎‏ بود. رقم ‏‎Sava‎‏ از گونه ‏‎M.scutellata‎‏ با متوسط 57/12 گرم بالاترین وزن هزار دانه را دارا بود. بیشترین نسبت وزن بذر به پوسته غلاف در رقم ‏‎Santiago‎‏ مشاهده شد. بیشترین تعداد غلاف از ‏‎M. Polymorpha cv.Santigao‎‏ در فواصل ردیف 20 و 30 سانتیمتر و کمترین تعداد غلاف از ‏‎M.scutellata cv. Sava‎‏ حاصل شد که فواصل کاشت روی تعداد غلاف در بوته این رقم تاثیری نداشت. بالاترین عملکرد علوفه خشک در ارقام مورد نظر، در فاصله روی ردیف 20 سانتیمتر بدست آمد که بالاترین عملکرد علوفه خشک متعلق به رقم ‏‎Mogul‎‏ از گونه ‏‎M. truncatila‎‏ با متوسط 07/980 کیلوگرم در هکتار بود. این آزمایش نشان داد که امکان تولید بذر و علوفه یونجه های یکساله در منطقه مذکور با در نظر گرفتن تراکمهای کاشت مناسب وجود دارد.
نمایه ها:
یونجه |
تراکم کاشت |
عملکرد |
بذر | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی اثر تنش‌های رطوبتی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم
مقایسه عملکرد کمی و کیفی شش واریته توتون آتش خشک و عمل‌آوری در خشکانیدن آنها
بررسی اثرات تلفیقی کود مرغی - شیمیایی و نحوه بکارگیری آنها بر خصوصیات خاک و عملکرد ذرت دانه ای در منطقه لرستان
مقایسه روشهای تجزیه گیاه بروش معمول در آزمایشگاههای موسسه با روشهای توصیه شده (انسیتو تحقیقات برنج فیلیپین IRRI)
بررسی لاینها و ارقام جوهای زمستانه و بینابینی در آزمایشات مقدماتی و مقایسه عملکرد
شناسائی جلبکهای سبز آبی تثبیت کننده ازت در شالیزارهای گیلان

بررسی آزردگیهای کلیه در نفریت‌های گلومرولی
بررسی نقش کبالت در تغذیه دام و طیور
بررسی وضع گوسفندداری در منطقه قائمشهر
علل نیامدن جفت در گاو و درمان آن
درمان جراحی ضایعات انتهای پستان در گاو
بررسی مقدار منیزیم در خون گوسفندان ایران

سایر مطالب

*