بررسی وراثت پذیری صفات مورفوفیزیولوژیک و پایداری عملکرد در شرایط تنش خشکی در ژنوتیپ های مختلف گندم نان ‏‎(Triticum aestivum L.)‎‏ x

بررسی وراثت پذیری صفات مورفوفیزیولوژیک و پایداری عملکرد در شرایط تنش خشکی در ژنوتیپ های مختلف گندم نان ‏‎(Triticum aestivum L.)‎‏مروری بر نقش تمایز و تشخیص ایزوتوپهای کربن بوسیله گیاهان در مطالعات خشکی I - "فتوسنتز"/
بررسی اثر رقابت بین گیاهان سکاله مونتانوم ، بروموس تکتورم و آگروپایرون دز رتروم و کریستاتوم/
فیزیولوژی رشد و نمو زعفران/
بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته ایران
مسمومیت دان مرغ از کجا ناشی می‌شود/
کمبود ازت در پنبه/

بررسی اثر تغذیه ای کلرلا ، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی ‏‎Artemia urmiana‎‏
کاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی
بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/
دورگه گیری بین ماهی‌های شیپ و ازون برون و مقایسه رشد آن با ماهی ازون برون/
جهش های ‏‎DNA‎‏ میتوکندریایی : بیماری زایی و وراثت
یافته های هیستوپاتولوژیک ناشی از انگل ترماتود ‏‎Gonapodasmlius Epinephli‎‏ در تیغه های آبشش ماهی ‏‎Epinephelus Tauvina‎‏ ( هامور چرب ) در خلیج فارس
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی وراثت پذیری صفات مورفوفیزیولوژیک و پایداری عملکرد در شرایط تنش خشکی در ژنوتیپ های مختلف گندم نان ‏‎(Triticum aestivum L.)‎‏


خشکی یکی از عوامل اصلی محدود کننده تولید در مناطق خشک و نیمه خشک است. این پژوهش به منظور ارزیابی اثرات تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای آن در ارقام مختلف گندم که دارای حساسیت های متفاوتی نسبت به شرایط خشکی بودند، انجام شد. آزمایش در سال 1377-78 در مناطق باجگاه و کوشکک، دو ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با یازده رقم و سه تکرار در هر منطقه صورت گرفت. صفات فیزیولوژیک که شامل پتانسیل آب برگ، پتانسیل اسمزی و میزان از دست رفتن اب از برگ قطع شده بودند در طی سه مرحله مختلف رشدی (ساقه رفتن، غلاف رفتن و گلدهی) اندازه گیری شدند. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری ‏‎MSTAT-C‎‏ تجزیه، و از آزمون چند دامنه دانکن در سطح 5 درصد برای مقایسه میانگین ها استفاده شد.نتایج بدست آمده نشان دادند که ارقام از نظر صفات فیزیولوژیک مورد مطالعه نسبت به تن خشکی از لحاظ آماری تفاوت معنی دار‎‏ داشتند. با افزایش شدت تنش خشکی، وراثت پذیری عمومی صفات مذکور افزایش یافت و عملکرد و اجزای آن تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفتند. تنش خشکی باعث کاهش وراثت پذیری عمکرد دانه و تعداد دانه در سنبله شد اما وزن هزار دانه، طول سنبله و ارتفاع بوته بیشترین وراثت پذیری را نشان دادند. بررسی ارقام مورد مطالعه در شرایط تنش خشکی متفاوت در دو منطقه نشان داد که ارقام بک کراس روشن و روشن از نظر عملکرد، پایداری بالاتری را نسبت به سایر ارقام دارا می باشند.
نمایه ها:
گندم نان |
ژنوتیپ |
عملکرد دانه |
خشکی |
وراثت پذیری | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی برگ ریز فینش بر روی پنبه
فیزیولوژی مقایسه‌ای رشد، نمو و تشکیل عملکرد بین گندم و نخود
معرفی جو دیم رقم سرارود او مقایسه آن با رقم محلی
بررسی تاثیر آرایش کاشت در کارآیی مصرف آب ، کمیت و کیفیت چغندرقند
بررسی روشهای کاشت بر روی بسترهای پشته ای دائم و غیر دائم و مقایسه آن با روش موسوم در تناوب گندم و ذرت
پیش‌بینی دریافت و استفاده از تشعشع خورشیدی در گیاه نخود

بررسی مقایسه‌ای چهار روش رومینوتومی در گاو
بررسی بیماری‌های خوک از نظر کشتارگاهی در ایران
ارزش غذائی کنجاله کنجد در تغذیه طیور
بررسی بیماری ای-بی-آر در گاوداریهای اطراف تهران
اوابائین و اثر درمانی آن
پنیر پاریز

سایر مطالب

*