بررسی تاثیر کاربرد کودهای ازته و روی بر عملکرد کمی و کیفی و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای رقم کیمیا در شرایط آب و هوایی اصفهان x

بررسی تاثیر کاربرد کودهای ازته و روی بر عملکرد کمی و کیفی و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای رقم کیمیا در شرایط آب و هوایی اصفهانبررسی آفات درخت سنجد در استان سمنان
هیدرولیک مته های حفاری به همراه 300 مساله حل شده در هیدرولیک
تأثیر برخی خصوصیات خاک سطحی بر قابلیت تشکیل سله و مقاومت آن در برابر فرسایش آبی
تولید اسیدسیتریک از ملاس نیشکر در بستر جامد
اصلاح مراتع از طریق ذخیره نزولات آسمانی/
بررسی اثر موقعیتهای مختلف ژئومورفیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیائی و مینرالوژیکی خاکهای با مواد مادری لسی در دو منطقه با اقلیم های متفاوت در استا

ژن تکنیک چیست ؟
بررسی عملکرد دانه و تاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پائیزه گلرنگ/
بررسی اثر تغذیه ای کلرلا ، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی ‏‎Artemia urmiana‎‏
کاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی
بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/
دورگه گیری بین ماهی‌های شیپ و ازون برون و مقایسه رشد آن با ماهی ازون برون/
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی تاثیر کاربرد کودهای ازته و روی بر عملکرد کمی و کیفی و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای رقم کیمیا در شرایط آب و هوایی اصفهان


طرح بررسی تاثیر کاربرد کودهای ازته و روی بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم دانه ای رقم کیمیا در تابستان 1379 در زمینهای مرکز آموزش کشاورزی واقع در کبوترآباد اصفهان انجام گرفت. آزمایش بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بمورد اجرا گذاشته شد. نتایج نشان داد که تاثیر ازت و روی براکثر صفات مورد بررسی معنی دار بود. همچنین اثر متقابل بین ازت و روی برای عملکرد دانه، عملکرد تک بوته و شاخص برداشت نیز معنی دار بود. در سطح 92 کیلوگرم ازت خالص در هکتار بسیاری از صفات گیاهی همانند عملکرد دانه، عملکرد تک بوته، عملکرد بیولوژیک و تعداد دانه در پانیکول بالاترین بودند. در کاربرد 2/13 کیلوگرم روی خالص نیز صفات عملکرد دانه، عملکرد تک بوته، شاخص برداشت و وزن هزار دانه بیشترین بودند. در ضمن طول پانیکول برای هر دو تیمار ازت و روی و نیز اثر متقابل آنها اختلاف معنی داری را نشان نداد. صفت تعداد روز تا 50% گلدهی نیز اختلاف معنی داری را برای هر دو تیمار ازت و روی نشان داد، بدین صورت که با افزایش میزان کود، تعداد روز تا 50% گلدهی کاهش یافت. صفات تعداد روز تا سبز شدن و تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک، اختلاف معنی داری را برای کودهای ازته و روی نشان ندادند. در بخش عملکرد کیفی، غلظت ازت و روی و در نتیجه میزان پروتئین در دانه بوسیله کودها تحت تاثیر قرار گرفتند. بطوریکه با کاربرد ازت و روی میزان غلظت این دو عنصر و میزان درصد پروتئین در گیاه بالا رفت و اختلاف معنی داری دیده شد. همچنین از لحاظ آماری اختلاف معنی داری برای اثر متقابل ازت و روی بر غلظت ازت و روی و میزان پروتئین دیده نشد. براساس نتایج بدست آمده کاربرد 200 کیلوگرم اوره معادل 92 کیلوگرم ازت خالص در هکتار و 40 کیلوگرم سولفات روی معادل 2/13 کیلوگرم روی خالص در هکتار بهترین تیمار کودی را برای این رقم ارائه داد.
نمایه ها:
کود نیتروژن |
عملکرد محصول |
سورگوم دانه ای |
اصفهان |
کود روی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


فیزیولوژی مقایسه‌ای رشد، نمو و تشکیل عملکرد بین گندم و نخود
معرفی جو دیم رقم سرارود او مقایسه آن با رقم محلی
بررسی تاثیر آرایش کاشت در کارآیی مصرف آب ، کمیت و کیفیت چغندرقند
بررسی روشهای کاشت بر روی بسترهای پشته ای دائم و غیر دائم و مقایسه آن با روش موسوم در تناوب گندم و ذرت
پیش‌بینی دریافت و استفاده از تشعشع خورشیدی در گیاه نخود
بررسی اثر تنش‌های رطوبتی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم

بررسی بیماری ای-بی-آر در گاوداریهای اطراف تهران
اوابائین و اثر درمانی آن
پنیر پاریز
طرز تهیه پوست خام و اهمیت اقتصادی آن
ژنتیک و اصلاح نژاد در سگ
بررسی آزردگیهای کلیه در نفریت‌های گلومرولی

سایر مطالب

*