مقایسه عملکرد گندم فلات با چناب در شرایط دیم در مناطق


مقایسه عملکرد گندم فلات با چناب در شرایط دیم در مناطق
در این طرح بمنظور مقایسه عملکرد گندم فلات حاصله از تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کنار رقم متداول محل کشت می‌شود.


اثر زمان کشت پیاز در گل‌آوری زعفران
سطح رقم جدید ( فلات ) یک هکتار و رقم متداول منطقه ( چناب ) یک هکتار ، مقدار کود 50 کیلوگرم فسفات آمونیم در هکتار ، مقدار بذر 50 کیلوگرم در هکتار بوسیله دستگاه عمیق کار کشت و مقدار 50 کیلوگرم اوره بصورت سرک مصرف ، سایر مصرف ، سایر عملیات زراعی بر طبق تقویم اجرائی عملیات مندرج در طرح در 3 دهستان جمعا 6 هکتار اجرا می‌شود

کشت گیاهان دارویی مهم در جنوب خراسان


94 out of 100 based on 44 user ratings 394 reviews

بررسی اثرات تاریخ کاشت در عملکرد و میزان پروتئین رقم اسپیدفید
تعیین حد متعادل غذایی در چغندرقند با روش DRIS
بررسی اثر منابع کود ازته و زمان مصرف آنها بر روی زراعت گندم
تعیین میزان نیاز ذرت دانه‌ای به ازت و فسفر
بررسی اثرات اسیدسولفوریک در بهسازی اراضی شور و قلیا و عملکرد چغندرقند
بررسی اثر مقادیر مختلف ازت و فسفر بر روی ارقام پنبه در اصفهان
تعیین نیاز غذایی رقم جدید جو ریحان و والفجر
بررسی خصوصیات لاینهای وارداتی سورگوم
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام یونجه در شرایط دیم
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام امیدبخش آفتابگردان در شرایط دیم
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام آفتابگردان (سال دوم)
بررسی و مقایسه ترکیب پذیری لاینهای اینبرد آفتابگردان در نسلهای مختلف سلفینگ
Dictionary API or Library
What “Pastie” alternatives are there? (installable)
How can I install a local gem?
What code highlighting libs are there for Ruby?
How can I write a hook that gets called when a RubyGem is installed?
What does __FILE__ mean in Ruby?
Redirect the “puts” command output to a log file
FizzBuzz using ternary conditional operator
How do you list the currently available objects in the current scope in ruby?
How do I set the socket timeout in Ruby?
*