بررسی توده‌های دورگ و نسلهای در حال تفکیک جو


بررسی توده‌های دورگ و نسلهای در حال تفکیک جو




تفکیک صفات در دورگها از نسل F2 شروع و چند سال ادامه می‌یابد.


بررسی اثرات ماده بی‌لاین Beelain و میزان تولید بذر شبدر برسیم
در این مرحله ترکیبات متنوعی بین صفات پدری و مادری ایجاد شده هست .


بررسی و مقایسه مقدماتی ارقام بادمجان
با بررسی تک تک بوته‌ها در مراحل مختلف رشد و نمو نبات بوته‌هایی انتخاب میشوند که دارای صفات مطلوب پر محصول بوده و عاری از معایب باشند.


بررسی و احیاء ارزیابی تخصصی ذخائر توارثی ماش ، باقلا ، لوبیا چشم بلبلی
انجام این انتخاب تا حصول لاینهای خالی تثبیت شده ادامه می‌یابد.


مقایسه کیفی و کمی (پروتئین ، فیبر و عناصر فلزی و غیرفلزی) در پنج رقم یونجه ایرانی در چین‌های مختلف سالانه
در این بررسی 36 شماره نسل F2 دریافتی از کرج هر شماره در 4 خط 20 متری به‌فاصله هر بذر 15 سانت از هم و سپس هر 10 شماره یک رقم شاهد کشت خواهد شد.


سلکسیون توام عملکرد ریشه و عیار قند بوسیله استرس نوری
انتخاب تک بوته‌های پر محصول و واجد صفات مطلوب تا رسیدن به مرحله لاین خالی ادامه خواهد یافت

تهیه و معرفی رقم مقاوم به بیماری لکه گردبرگ Cercospore چغندرقند (بررسی ، انتقال صفت ، اصلاح)


76 out of 100 based on 86 user ratings 586 reviews