بررسی و تعیین مناسب‌ترین تراکم بوته برای باقلا رقم جدید 35114


بررسی و تعیین مناسب‌ترین تراکم بوته برای باقلا رقم جدید 35114
این آزمایش در قالب طرح Split-plot جهت بررسی بهترین تراکم بوته در نظر گرفته شده هست .


بررسی و مقایسه محصول لاینها و ارقام لوبیا (سفید ، قرمز ، چیتی)
که فاکتور اصلی فواصل خطوط کشت در 4 سطح ( 75 ، 65 ، 55 ، 45 ) و فاکتور فرعی فواصل بوته‌ها روی خط در 3 سطح ( 40 ، 30 ، 20 ) سانتیمتر میباشند در طول مدت رشد و نمو علاوه بر مراقبتهای معمول زراعی از صفاتی مانند تاریخ ظهور جوانه ، فرم بوته ارتفاع بوته ، تاریخ ظهور گل ، وقت رسیدن و ...


بررسی اثرات تراکم بوته روی عملکرد لوبیا چیتی 18-68-149 (شماره 7 سازگاری)
یادداشت برداری بعمل می‌آید در پایان هر سال پس از برداشت محصول کرت محاسبات آماری روی محصول کرت بروش تجزیه واریانس و تعیین L.S.D انجام و اثرات اصلی فاکتور و اثرات متقابل فاصله خطوط و فاصله بذر نیز تعیین می‌شود.


بررسی در خزانه بین‌المللی بمنظور انتخاب ارقام متحمل به سرما
پس از پایان سال سوم کلیه نتایج مورد تجزیه واریانس مرکب برنامه خواهد گرفت

بررسی و سلکسیون در توده باقلای برکت


88 out of 100 based on 78 user ratings 778 reviews