بررسی مقدماتی ارقام سویا برای کشت در مناطق سردسیر


بررسی مقدماتی ارقام سویا برای کشت در مناطق سردسیر
بمنظور بررسی امکان کشت سویا در منطقه اردبیل تعداد 25 رقم از گروههای رسیدن صفر الی 4 در یک طرح لاتیس مربع (5×5) با دو تکرار مورد مقایسه برنامه می‌گیرند.


بررسی اثر غلظتهای مختلف هورمون جهت تولید کالوس و باززایی آن در کشت برگهای جوان ارقام خرما
در طول دوره رویش از تاریخهای جوانه‌زدن ، شروع گلدهی ، خاتمه گل کردن ، شروع تشکیل کپسول رسیدن و ...


بررسی اثر غلظتهای مختلف هورومونها جهت تولید کالوس و باززایی آن در کشت جوانه انتهایی ارقام خرما
یادداشت برداری به عمل خواهد آمد تجزیه آماری بر روی عملکرد دانه و روغن به روش آزمون دانکن صورت می‌گیرد.


بررسی اثر غلظتهای مختلف هورمونها جهت تولید کالوس و باززایی آن در کشت منطقه زیر جوانه انتهایی در ارقام خرما
ارقام برتر این آزمایش برای نتیجه‌گیری دقیق‌تر از سال 1371 در یک طرح مدت‌دار مورد بررسی برنامه خواهند گرفت .


بررسی و انتخاب بهترین پلن دهنده برای نارنگی کادوکس کلمانتین


کشت تلفیقی خرما و لایم (لیمو شیرازی)


88 out of 100 based on 68 user ratings 418 reviews

بررسی اثر غلظتهای مختلف هورمونی جهت تولید کالوس و باززایی آن در کشت جنینی بالغ و نارس ارقام خرما
تعیین بهترین تراکم بوته آفتابگردان تحت سطوح مختلف کود ازته در شرایط محیطی خرم‌آباد
تعیین فرمول کودی گندم رقم امید بخش شماره 13 یکنواخت سراسری
اثر رطوبت تابستانه خاک در عملکرد زعفران
اثر وزن پیاز و گل در گل‌آوری زعفران
اثر مقادیر مختلف بذر زیره سبز در شرایط دیم و آبی در عملکرد
بررسی مقدماتی و اولیه امکان رشد و نمو گیاه هوهوبا در گنبد
مقایسه عملکرد پنج رقم و توده سورگوم علوفه‌ای در گنبد
بررسی تاثیر در مراحل رشد و نمو ارقام مختلف پنبه و انتخاب ارقام مقاوم به سرما
Dictionary API or Library
What “Pastie” alternatives are there? (installable)
How can I install a local gem?
What code highlighting libs are there for Ruby?
How can I write a hook that gets called when a RubyGem is installed?
What does __FILE__ mean in Ruby?
Redirect the “puts” command output to a log file
FizzBuzz using ternary conditional operator
How do you list the currently available objects in the current scope in ruby?
How do I set the socket timeout in Ruby?
*