بررسی و احیاء ارزیابی تخصصی ذخائر توارثی ماش ، باقلا ، لوبیا چشم بلبلی


بررسی و احیاء ارزیابی تخصصی ذخائر توارثی ماش ، باقلا ، لوبیا چشم بلبلی
بمنظور احیاء و ارزیابی تخصصی از صفات مورد توجه اصلاح نمايندگان ، طرح حاضر با 50 نمونه باقلا ، 65 نمونه ماش و 48 نمونه چشم بلبلی در طرح غیرآماری مورد کشت برنامه فرموده و ضمن انجام کلیه مراقبتهای زراعی از مجموع صفات و خصوصیات مورفولوژیکی ، زراعی ، کمی و کیفی محصول و گیاه بر طبق دستورالعملها و دیسکریپتورهای بین‌المللی IBPGR یادداشت برداری می‌گردد اطلاعات حاصله مثبت کامپیوتر شده و ضمن ایجاد موسسه مالي اطلاعاتی ذیربط ، پارامترهای آماری از قبیل میانگین ، واریانس ، انحراف معیار ، ضریب تغییرات و غیره برای هر صفت در جامعه محاسبه می‌گردد.


اهمیت برگ پرچم در عملکرد برنج
ضمنا" نمونه‌ها بر حسب صفات مختلف گروه‌بندی می‌گردند تا مورد هستفاده محققین و اصلاح‌گران برنامه گیرد.


مقایسه ارتباط شاخص سطح برگ با عملکرد دانه و بررسی مرفولوژی اندامهای هوایی در 6 رقم ذرت دانه‌ای زودرس میان رس و دیررس
بذور حاصله جهت نگهداری دایم و انجام عملیات ذیربط به آزمایشگاه بذور موسسه مالي ژن ارسال می‌گردد.


مطالعات ژنتیکی بیوشیمیایی پروتئینهای غیرآنزیمی در والدین و نتایج گندمهای ایرانی


بررسی و ارزیابی خواص کیفی ماکارونی گندمهای دوروم کلکسیون دانشکده کشاورزی


94 out of 100 based on 44 user ratings 394 reviews

بررسی رابطه بین خصوصیات مرفولوژیکی و عملکرد در گندم
بررسی اثر نژادهای مختلف ریزوبیوم بر روی عملکرد برخی صفات زراعی نخود
انتقال مجدد مواد ذخیره شده در اندامهای رویشی به دانه گندم در شرایط تنش
اثر تاریخ کاشت بر پروتئین ، امینه اسیدهای ضروری ، درصد روغن و اسیدهای چرب سویا
بررسی تاثیر تقسیط ازت بر روی عملکرد برنج لاین 7 در اصفهان
آزمایش مقایسه محصول ناحیه‌ای لاینهای برنج (سازگاری)
بررسی تاریخ کاشت دو رقم ch-21
بررسی اثرات توام فاصله کاشت و کود ازته رقم ch-21
بررسی میزان جذب عناصر غذایی اصلی و فرعی در مراحل مختلف رشد ارقام برنج
بررسی قدرت ترمیم عناصر غذایی
Dictionary API or Library
What “Pastie” alternatives are there? (installable)
How can I install a local gem?
What code highlighting libs are there for Ruby?
How can I write a hook that gets called when a RubyGem is installed?
What does __FILE__ mean in Ruby?
Redirect the “puts” command output to a log file
FizzBuzz using ternary conditional operator
How do you list the currently available objects in the current scope in ruby?
How do I set the socket timeout in Ruby?
*