بررسی و تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت دو رقم نخودفرنگی


بررسی و تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت دو رقم نخودفرنگی
بمنظور تعیین مناسب‌ترین وقت کاشت نخودفرنگی د رمنطقه دو رقم Ave و Wando در چهار تاریخ کاشت در یک طرح اسپلیت پلات و چهار تکرار مورد بررسی و مقایسه برنامه می‌گیرند.


بررسی و تعیین نیاز گندم قدس به ازت و فسفر
فاکتور رقم به عنوان عامل درجه دوم در کرتهای اصلی و تیمار تاریخ کاشت به عنوان هامل درجه یک در کرتهای فرعی برنامه خواهند گرفت محاسبات آماری و تجزیه واریانس بر روی نتایج عملکرد محصول به روش دانکن در دو سطح 5 % و یک % انجام می‌گیرد.


بررسی اثرات مصرف کود ازت و تراکم بوته برروی عملکرد گندم رقم فلات
در پایان سال سوم یک تجزیه واریانس مرکب از اثرات سال × رقم ، سال × تاریخ کاشت و سال × رقم × تاریخ کاشت انجام خواهند شد.


کالیبراسیون (واسنجی) فسفر بر روی گندم دیم در اراضی با بارندگی محدود


میزان کودهای شیمیایی فسفر و ازته روی یونجه


70 out of 100 based on 40 user ratings 1090 reviews

کاربرد کودهای شیمیایی توصیه شده روی لوبیا چشم‌بلبلی و چیتی
بررسی و مقایسه فرمول کودی توصیه شده یونجه در شرایط زارعین
بررسی لاینها و ارقام نخود سفید در آزمایش مقدماتی مقایسه عملکرد
بررسی و مقایسه عملکرد گندم رقم محلی با رقم جدید کراس اروند و فلات
بررسی لاین پرمحصول CH21 در غرب مازندران
بررسی لاین پرمحصول CH21 در مناطق میانه و شرق مازندران
استفاده از هیبریدهای جدید ذرت دانه‌ای دیررس و متوسط رس در کشت بهاره
مقایسه دو لاین امید بخش زودرس برنج (304 و 305) با ارقام محلی در شرایط زارعین
مقایسه عملکرد لاین امید بخش 218 ، 221 ، 222 برنج با ارقام بومی در شرایط زارعین گیلان
تراکم مناسب بوته رقم ساحل در زراعت پنبه
Dictionary API or Library
What “Pastie” alternatives are there? (installable)
How can I install a local gem?
What code highlighting libs are there for Ruby?
How can I write a hook that gets called when a RubyGem is installed?
What does __FILE__ mean in Ruby?
Redirect the “puts” command output to a log file
FizzBuzz using ternary conditional operator
How do you list the currently available objects in the current scope in ruby?
How do I set the socket timeout in Ruby?
*