بررسی و سلکسیون در توده باقلای برکت


بررسی و سلکسیون در توده باقلای برکت
در این تحقیق از میان بروته‌های قطعات تکثیری باقلای برکت سلکسیون بر روی بوته‌هایی که از نظر صفات کمی و کیفی و مطلوب می‌باشد انجام می‌گیرد زیرا با توجه به آلوگامی گیاه باقلا و تنوع ژنتیکی حاصل از اون لذا امکان انتخاب صفات مطلوب‌تر در بین توده این رقم می‌باشد که از جمله این صفات تعداد دانه در غلاف (حداقل 6 دانه) درشتی دانه ، تعداد غلاف در بوته ، تعداد پنجه در بوته و مقاومت به بیماریهای رایج منطقه می‌باشد.


معرفی روش صحیح کشت یونجه جهت بذرگیری
بدین منظور تعداد 195 بوته در سال 69-70 انتخاب گردید و در سال 70-71 هر بوته در یک خط 5 متری کاشت می‌گردد و سلکسیون برپايه صفات مورد نظر انجام می‌گیرد و ردیفهای انتخابی بذر نوکلئوس سال آتی را تشکیل می‌دهد.


بررسی و مقایسه عملکرد کشت پائیزه نخود سفید جم و رقم جدید 31 - 60 - 12 با رقم محلی


آزمایش مصرف مقادیر مختلف بذر عدس محلی کوهین قزوین


76 out of 100 based on 86 user ratings 586 reviews

بررسی و مقایسه عملکرد کشت پاییزه ، زمستانه و بهاره نخود رقم سفید جم
بررسی عملکرد بادام زمینی
بررسی اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی ارزن علوفه‌ای نوتریفید
بررسی و مقایسه عملکرد رقم جدید جو نومار با رقم جو محلی در شرایط زارعین
بررسی عملکرد ارقام ذرت KO6 ، 704 و 711 در شرایط زارعین
مقایسه عملکرد ذرتهای هیبرید زودرس 301 و 108 بعنوان کشت تابستانه در شرایط زارعین شهرری
مقایسه عملکرد ارقام جدید ذرت باتوجه به دوره رویش آن در شرایط زارعین جهت معرفی در منطقه قم
بررسی و معرفی ارقام جدید ذرت زودرس و فوق‌العاده زودرس به عنوان کشت دوم
معرفی لاینهای پرمحصول متحمل به سرما با شاهد بومی
تاثیر برگ‌چینی بر کمیت و کیفیت چغندرقند
مقایسه روش کشت خیار روی پلاستیک به روش سنتی بمنظور جلوگیری و کاهش مصرف شن و تخریب اراضی
Dictionary API or Library
What “Pastie” alternatives are there? (installable)
How can I install a local gem?
What code highlighting libs are there for Ruby?
How can I write a hook that gets called when a RubyGem is installed?
What does __FILE__ mean in Ruby?
Redirect the “puts” command output to a log file
FizzBuzz using ternary conditional operator
How do you list the currently available objects in the current scope in ruby?
How do I set the socket timeout in Ruby?
*