بررسی ارزیابی احیاء و تعیین مشخصات گیاهشناسی و زراعی ارقام گندم و جوی موجود در کلکسیون غلات


بررسی ارزیابی احیاء و تعیین مشخصات گیاهشناسی و زراعی ارقام گندم و جوی موجود در کلکسیون غلات
در این بررسی بمنظور ارزیابی احیاء و تعیین مشخصات گیاهشناسی و زراعی ارقام گندم و جو موجود در کلکسیون همه ساله مقدار 3000-2000 رقم از ارقام گندم و جو کشت می‌گردند.


بررسی ارقام گندم نانوائی در آزمایشات مقایسه عملکرد دیم
در طول دوران رشد یادداشت‌برداریهای لازم انجام گردیده و پس از برداشت بذور جدید جایگزین بذور قدیمی در کلکسیون می‌شوند و نهایتا" از ارقام موجود در برنامه‌های به نژادی تحقیقات غلات هستفاده می‌شود.


بررسی در نسلهای در حال تفکیک گندم دیم


بررسی اثرات تراکم بوته و عمق کشت بر عملکرد گندم سبلان در شرایط دیم


94 out of 100 based on 44 user ratings 994 reviews

بررسی اثرات تاریخ کاشت بر روی عملکرد گندم دیم سبلان
بررسی ارقام گندم در آزمایش یکنواخت مناطق سردسیر دیم
بررسی نسلهای در حال تفکیک جو در شرایط دیم F3,Fnn generation
بررسی و مقایسه عملکرد مقدماتی هیبریدهای جدید ذرت (متوسط رس )
بررسی اثرات زمانهای مختلف سرچر بر روی خصوصیات کمی و کیفی علوفه و دانه ارقام جو و تریتیکاله
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم دوروم در آزمایشات مقایسه عملکرد مناطق دیم گرمسیر و نیمه گرمسیر
بررسی اثرات ازت و سولفات روی در متدهای مختلف کوددهی بر عملکرد دانه جو (سرارود) در شرایط دیم
بررسی عکس العمل سه رقم خرما(کبکاب، زاهدی، شهابی) به کم آبیاری در منطقه (شتستان)
بررسی صفات کمی ارقام و لاین‌های جو در آزمایش مقایسه عملکرد و ارزیابی مقدماتی منطقه معتدل
بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاین‌های امیدبخش جو سخت در آزمایش یکنواخت سراسری منطقه گرم
ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های امیدبخش گندم آبی (ERWYT) نسبت به بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم
Dictionary API or Library
What “Pastie” alternatives are there? (installable)
How can I install a local gem?
What code highlighting libs are there for Ruby?
How can I write a hook that gets called when a RubyGem is installed?
What does __FILE__ mean in Ruby?
Redirect the “puts” command output to a log file
FizzBuzz using ternary conditional operator
How do you list the currently available objects in the current scope in ruby?
How do I set the socket timeout in Ruby?
*