بررسی و مقایسه فرمول کودی توصیه شده یونجه در شرایط زارعین

بررسی ارقام پیشرفته جو لخت دیم از نظر عملکرد دانه در آزمایش‌های مقایسه عملکرد در شرایط زارعین
بررسی اثرات فاصله ردیف‌های کاشت و میزان بذر بر عملکرد دانه کلزا در شرایط دیم نیمه‌گرمسیری
کاهش مصرف کودهای ازته از طریق افزایش پتانسیل بیولوژیک ازت، در مناطق تحت کشت باقلا در مازندران
اصلاح جداول نیازهای گیاهی ذرت در جنوب ایران (هرمزگان)
مطالعات نیمه‌تفصیلی تناسب کیفی اراضی برای محصولات عمده زراعی منطقه حاجی‌آباد- آشکارا
مطالعات نیمه‌تفصیلی تناسب کیفی اراضی برای محصولات عمده زراعی منطقه دشت مسافرآباد- هرمزگان
syslog output for log4r example
acts as taggable with merb?
Find out which keyboard layout is used, using ruby
Does Ruby best practice shun statement modifiers after, for example, a long code block that is passed to an iterator?
Can Ruby really be used as a functional language?
How can I reliably discover the full path of the Ruby executable?
How “self-documenting” can code be without being annoying?
Ruby %x forks on 64-bit Linux, but not on 32, and only with specific syntax
Ruby gem testing before deployment
How to install and run Ramazes Rapaste easiest?

بررسی و مقایسه فرمول کودی توصیه شده یونجه در شرایط زارعین
این طرح بمنظور بررسی و مقایسه فرمول کودی توصیه شده حاصل از تحقیقات با فرمول کودی زارع در شرایط زارع با چهار فرمول کودی بشرح زیر: -1 فرمول توصیه شده P2 O5 120 کیلوگرم -2 فرمول +25 % فرمول توصیه شده -3 فرمول -25 % فرمول توصیه شده -4 فرمول مصرفی زارع بطور متوسط .


تعیین نیاز آبی گیاه کلزا با استفاده از لایسیمتر در منطقه حاجی‌آباد
در سطح 8000 مترمربع در هر منطقه به مرحله اجرا در آمد.کلیه عملیات زراعی برپايه جدول وقتی و نظارت تحقیقات و اجرا که نتایج حاصله بشرح زیر می‌باشد:نتایج سپس سال سوم فراخوان می‌گردد.


بررسی وضعیت تغذیه‌ای لیموترش در باغ‌های رودان و میناب برای تعیین مناسب‌ترین رابطه بین تغذیه و عملکرد آنها


مطالعات تفصیلی تناسب کیفی اراضی برای محصولات عمده زراعی منطقه حاجی‌آباد- طاشکوئیه
نمایه ها:


76 out of 100 based on 46 user ratings 346 reviews

اثرات منابع مختلف کود فسفره بر عملکرد و جذب کادمیوم در مزارع برنج با رژیم‌های آبیاری غرقاب دائم و متناوب (مشترک با دفتر برنج سازمان جهاد کشا
بررسی اثرات فرمول کودی بر روی عملکرد لاین‌های امیدبخش برنج متحمل به سرما
مدیریت کاه و کلش و بقایای کشت قبلی در زراعت گندم
تاثیر کاربرد مقادیر مختلف پتاسیم بر میزان باقیماندگی و اشکال مختلف پتاسیم و عملکرد محصولات در تناوب گندم- ذرت- گندم
تاثیر سطوح نیتروژن در کاهش سمیت بر نهال‌های مرکبات منطقه حاجی‌آباد
مطالعه ارزیابی کیفی تناسب اراضی محصولات مهم زراعی در منطقه طاهرلو
مطالعه ارزیابی کیفی تناسب اراضی محصولات مهم زراعی در منطقه تاباخ تپه
ارزیابی کیفی تناسب اراضی محصولات مهم زراعی در دشت بهار همدان
ارزیابی کیفی تناسب اراضی محصولات مهم زراعی در دشت کرفس همدان
بررسی راندمان مصرف کود روی و اثرات باقیمانده تیمارها در شرایط متغیر فسفر بر خصوصیات کمی و کیفی محصول سیب‌زمینی
خزانه دورگ‌گیری و گزینش توده‌های نسل F1 جو داخلی
Dictionary API or Library
What “Pastie” alternatives are there? (installable)
How can I install a local gem?
What code highlighting libs are there for Ruby?
How can I write a hook that gets called when a RubyGem is installed?
What does __FILE__ mean in Ruby?
Redirect the “puts” command output to a log file
FizzBuzz using ternary conditional operator
How do you list the currently available objects in the current scope in ruby?
How do I set the socket timeout in Ruby?
*