استفاده از هیبریدهای جدید ذرت دانه‌ای دیررس و متوسط رس در کشت بهاره

مطالعات نیمه‌تفصیلی تناسب کیفی اراضی برای محصولات عمده زراعی منطقه دشت مسافرآباد- هرمزگان
تعیین نیاز آبی گیاه کلزا با استفاده از لایسیمتر در منطقه حاجی‌آباد
بررسی وضعیت تغذیه‌ای لیموترش در باغ‌های رودان و میناب برای تعیین مناسب‌ترین رابطه بین تغذیه و عملکرد آنها
مطالعات تفصیلی تناسب کیفی اراضی برای محصولات عمده زراعی منطقه حاجی‌آباد- طاشکوئیه
اثرات منابع مختلف کود فسفره بر عملکرد و جذب کادمیوم در مزارع برنج با رژیم‌های آبیاری غرقاب دائم و متناوب (مشترک با دفتر برنج سازمان جهاد کشا
بررسی اثرات فرمول کودی بر روی عملکرد لاین‌های امیدبخش برنج متحمل به سرما
syslog output for log4r example
acts as taggable with merb?
Find out which keyboard layout is used, using ruby
Does Ruby best practice shun statement modifiers after, for example, a long code block that is passed to an iterator?
Can Ruby really be used as a functional language?
How can I reliably discover the full path of the Ruby executable?
How “self-documenting” can code be without being annoying?
Ruby %x forks on 64-bit Linux, but not on 32, and only with specific syntax
Ruby gem testing before deployment
How to install and run Ramazes Rapaste easiest?

استفاده از هیبریدهای جدید ذرت دانه‌ای دیررس و متوسط رس در کشت بهاره
در این طرح ارقام جدید ذرت بهار و رزین حاصله از نتایج تحقیقات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کنار رقم متداول منطقه بنام 704 کشت و مقایسه گردید.مقدار کود مورد نیاز 300 کیلوگرم فسفات آمونیم و 400 کیلوگرم اوره که کلیه فسفات بانضمام 200 کیلوگرم اوره قبل از آخرین دیسک بزمین داده شد و 200 کیلوگرم بقیه اوره بصورت سرک در وقت 7-9 برگه شدن بوته‌ها مصرف گردید.هر هیبرید در 100 خط موازی بطول 30 متر در فاصله خطوط 75 سانتی‌متر که بذور بفاصله 24 سانتی‌متر از یکدیگر کشت گردید ، تراکم بوته در طرح 55000 بوته در هکتار هست .سایر عملیات زراعی برپايه تقویم زراعی در طرح انجام و یادداشت‌برداریهای از مزارع طرح صورت گرفته ، در پایان عملکرد در واحد سطح مقایسه شدند.


مدیریت کاه و کلش و بقایای کشت قبلی در زراعت گندم


تاثیر کاربرد مقادیر مختلف پتاسیم بر میزان باقیماندگی و اشکال مختلف پتاسیم و عملکرد محصولات در تناوب گندم- ذرت- گندم


82 out of 100 based on 42 user ratings 1042 reviews

تاثیر سطوح نیتروژن در کاهش سمیت بر نهال‌های مرکبات منطقه حاجی‌آباد
مطالعه ارزیابی کیفی تناسب اراضی محصولات مهم زراعی در منطقه طاهرلو
مطالعه ارزیابی کیفی تناسب اراضی محصولات مهم زراعی در منطقه تاباخ تپه
ارزیابی کیفی تناسب اراضی محصولات مهم زراعی در دشت بهار همدان
ارزیابی کیفی تناسب اراضی محصولات مهم زراعی در دشت کرفس همدان
بررسی راندمان مصرف کود روی و اثرات باقیمانده تیمارها در شرایط متغیر فسفر بر خصوصیات کمی و کیفی محصول سیب‌زمینی
خزانه دورگ‌گیری و گزینش توده‌های نسل F1 جو داخلی
خزانه دورگ‌گیری و گزینش توده‌های نسل F1 گندم داخلی
خزانه دورگ‌گیری و گزینش توده‌های نسل F1 گندم دوروم داخلی
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد لاین‌های نخود الیت در خزانه بین‌المللی در کشت زمستانه
بررسی و انتخاب در توده های نسل F3 نخود مدیترانه‌ای در خزانه بین‌المللی
اثرات عمق کاشت و کشت مستقیم در داخل بقایای گیاه بر روی سبز شدن، استقرار گیاه، خسارت سرما و عملکرد دانه گندم و جو در مناطق سردسیر دیم
Dictionary API or Library
What “Pastie” alternatives are there? (installable)
How can I install a local gem?
What code highlighting libs are there for Ruby?
How can I write a hook that gets called when a RubyGem is installed?
What does __FILE__ mean in Ruby?
Redirect the “puts” command output to a log file
FizzBuzz using ternary conditional operator
How do you list the currently available objects in the current scope in ruby?
How do I set the socket timeout in Ruby?
*