بررسی و مقایسه عملکرد جو رقم ماکوئی با رقم محلی در شرایط


بررسی و مقایسه عملکرد جو رقم ماکوئی با رقم محلی در شرایط
بمنظور بررسی و مقایسه عملکرد جو رقم ماکوئی توصیه شده از طرف موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر با رقم محلی در شرایط آبی در اراضی مستعد این محصول و با مصرف 350 دانه بذر مترمربع و کود فسفات دوآمونیوم 120 کیلوگرم و 180 کیلوگرم کود اوره در هکتار بصورت ردیفی و با دستگاه عمیق کار انجام شد.کلیه عملیات زراعی مطابق جدول تقویم اجرایی انجام شد.در این طرح علاوه بر مقایسه عملکرد موارد تاریخ کاشت ، تاریخ جوانه زدن ، پنجه زدن ، ساقه رفتن و رسیدن دانه و تحمل بسرما و ورس مورد مقایسه برنامه گرفت .این طرح در یک شهرستان و در دوهستان و در سطح 2 هکتار به اجرا درآمد.


تعیین مقادیر کود مورد نیاز جهت کشت آفتابگردان در شرایط دیم


بررسی در بلوکهای دورگ‌گیری درون و بین‌گونه‌ای کلزا و نسل F1


88 out of 100 based on 68 user ratings 418 reviews

بررسی در بلوک‌های دورگ‌گیری گلرنگ
مقایسات عملکرد دانه و خصوصیات زراعی گلرنگ در کشت‌های بهاره و پاییزه در شرایط دیم
بررسی اثرات جایگذاری کودهای شیمیایی در اعماق مختلف خاک (بوسیله عمیق‌کار کشت‌گستر) بر عملکرد نخود دیم
مقایسه روشهای مختلف کنترل مکانیکی و شیمیایی علف‌های هرز در زراعت کلزای پاییزه در شرایط دیم
ارزیابی مقاومت ارقام نخود نسبت به پژمردگی فوزاریومی با عامل Fusarum oxysporum در Sick plot
اثر سرعت و نسبت پرشدن دانه و تعیین میزان مشارکت دانه‌های مختلف در روی سنبلچه ارقام مختلف جو بر عملکرد دانه در منطقه سردسیر دیم تحت شرایط متف
بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه و روغن ارقام گلرنگ پاییزه در شرایط دیم
بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه لاین‌های بهاره گلرنگ در شرایط دیم سردسیر
ارزیابی عملکرد دانه و روغن ارقام پیشرفته گلرنگ بهاره در شرایط دیم
مقایسات عملکرد دانه، روغن و صفات زراعی ارقام کلزای پاییزه در شرایط دیم
استفاده از بذر پوشش‌دار کلزا در تاریخ‌های کاشت متناوب (دیرکشت پاییزه و زود بهاره) به منظور اجتناب از دمای انجماد در مناطق سردسیر
کنترل آللیلوپاتیک علف‌های هرز نخود در شرایط دیم
Dictionary API or Library
What “Pastie” alternatives are there? (installable)
How can I install a local gem?
What code highlighting libs are there for Ruby?
How can I write a hook that gets called when a RubyGem is installed?
What does __FILE__ mean in Ruby?
Redirect the “puts” command output to a log file
FizzBuzz using ternary conditional operator
How do you list the currently available objects in the current scope in ruby?
How do I set the socket timeout in Ruby?
*