بررسی تاکسونومیکی و شناسائی علمی بر روی نمونه‌های Aegilops موجود در بانک ژن و تعیین تنوع ژنتیکی این جنس

بررسی اثرات عمق کاشت بر روی سه رقم جدید گندم در شرایط دیم
بررسی نقش لیفت هیدرولیکی در شرایط جایگذاری کود فسفره در جذب فسفر و تاثیر آن در رشد ارقام مختلف گندم دیم
بررسی ارقام و لاین‌های گندم در بلوک‌های دورگ‌گیری و نسل F1 به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی
اثر سرعت و نسبت پر شدن دانه و تعیین میزان مشارکت دانه‌های مختلف در روی سنبلچه ارقام مختلف گندم بر عملکرد دانه در منطقه سردسیر دیم تحت شرایط م
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد لاین‌های نخود متحمل به سرما در کشت پاییزه در شرایط دیم
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام مختلف ماشک در کشت پاییزه و شرایط دیم
syslog output for log4r example
acts as taggable with merb?
Find out which keyboard layout is used, using ruby
Does Ruby best practice shun statement modifiers after, for example, a long code block that is passed to an iterator?
Can Ruby really be used as a functional language?
How can I reliably discover the full path of the Ruby executable?
How “self-documenting” can code be without being annoying?
Ruby %x forks on 64-bit Linux, but not on 32, and only with specific syntax
Ruby gem testing before deployment
How to install and run Ramazes Rapaste easiest?

بررسی تاکسونومیکی و شناسائی علمی بر روی نمونه‌های Aegilops موجود در بانک ژن و تعیین تنوع ژنتیکی این جنس
طرح بمنظور شناسایی گونه‌های موجود در موسسه مالي ژن ملی ایران با هستفاده از کلیدهای شناسایی مندرج در فلورهای مختلف خصوصا فلورایرانیکا و ترکیه و سایر کشورهای همسایه انجام می‌گیرد.


بررسی و مقایسه عملکرد دانه و علوفه ارقام مختلف سه گونه ماشک در کشت پاییزه و شرایط دیم
در پائیز سال جاری 120 نمونه از آژیلوس‌های موجود برای بررسی کشت گردیده هست .


ارزیابی خصوصیات زراعی و مقایسه عملکرد ارقام مختلف دو گونه خلر (L.cicera و L.sativus) در شرایط دیم مناطق مختلف


ارزیابی خصوصیات زراعی ارقام بین‌المللی سه نوع ماشک (V. narbonensis و V. sativa و V. ervilia) در شرایط دیم
نمایه ها:


76 out of 100 based on 76 user ratings 826 reviews

بررسی صفات زراعی و مقایسه عملکرد دانه ارقام نخود الیت بهاره در شرایط دیم
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد ارقام و لاین‌های نخود در کشت پاییزه در شرایط دیم
بررسی و انتخاب ژنوتیپ‌های با صفات مطلوب زراعی در نسل‌های در حال تفکیک نخود در آزمایشات داخلی
تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در نخود دیم پاییزه
بررسی و انتخاب ژنوتیپ‌های نخود منطقه مدیترانه با صفات مطلوب زراعی در نسل F3 در خزانه بین‌المللی در شرایط دیم
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه لاین‌های نخود سفید در شرایط دیم
بررسی و انتخاب ژنوتیپ‌های نخود با صفات زراعی در نسل F4 در شرایط دیم
بررسی سازگاری و پایداری عملکرد پنج لاین برتر ماشک علوفه‌ای در شرایط دیم گرمسیری و نیمه‌گرمسیری استان کهگیلویه و بویراحمد
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه و روغن ارقام و هیبریدهای آفتابگردان در شرایط دیم گرمسیری
بررسی و تعیین مناسب‌ترین تناوب زراعی گندم دیم در منطقه گرم
بررسی و انتخاب ژنوتیپ‌های عدس با صفات مطلوب زراعی در نسل F3 در خزانه بین‌المللی در شرایط دیم
Dictionary API or Library
What “Pastie” alternatives are there? (installable)
How can I install a local gem?
What code highlighting libs are there for Ruby?
How can I write a hook that gets called when a RubyGem is installed?
What does __FILE__ mean in Ruby?
Redirect the “puts” command output to a log file
FizzBuzz using ternary conditional operator
How do you list the currently available objects in the current scope in ruby?
How do I set the socket timeout in Ruby?
*