تهیه بانک ژن کولتیوارهای برنج ایرانی و خارجی


تهیه بانک ژن کولتیوارهای برنج ایرانی و خارجی
با توجه به اهمیت اقتصادی برنج در تغذیه امت و مساعد بودن شرایط آب و هوائی بخشهای وسیعی از کشور ، ضرورت توجه بیشتر به این محصول هستراتژیک غیر قابل انکار هست برای افزایش عملکرد در واحد سطح ، اولین قدم تهیه منابع ژنتیکی این گیاه زراعی می‌باشد و برای رسیدن به این مقصود لازم هست موسسه مالي ژن راه‌اندازی شود.


گزینش لاین‌ها در نسل‌های در حال تفکیک جو برای صفات زراعی موثر در عملکرد در شرایط دیم مغان
از طرفی نظر به اینکه کولتیوارهای اصلاح شده جدید در حال جایگزین شدن با کولتیوارهای بومی و قدیمی هستند برای پرهیز از فرسایش ژنتیکی و در نتیجه فرسایش ثروت ملی ، ضرورت دارد که کولتیوارهای فوق در مجموعه‌هائی نگهداری گردند یکی از این مجموعه‌ها می‌تواند موسسه مالي ژن باشد.


بررسی و انتخاب ژنوتیپ‌های عدس متحمل به سرما در نسل در حال تفکیک F3 در خزانه بین‌المللی
در این طرح با جمع‌آوری بذور کولتیوارهای برنج ایرانی و خارجی ، پس از کشت در خزانه و انتقال نشاء به زمین اصلی ، عملیات به زراعی مانند کودپاشی ، سمپاشی و وجین در طول فصل انجام خواهد گرفت و صفات زیر : ارتفاع گیاه ، طول خوشه ، طول دوره گلدهی ، تعداد میان گره ، وزن هزار دانه ، رنگ و قطر شلتوک ، ریشک ، تعداد پنجه و مقاومت آفات و بیماریها و به منظور تهیه و تنظیم شناسنامه کولتیوار مورد بررسی و اندازه‌گیری برنامه خواهد گرفت .


بررسی خصوصیات جدایه‌های فوزاریوم مناطق عمده کشت نخود ایران
و با انتخاب کولتیوار مناسب جهت تجدید بقا موسسه مالي ژن بذرگیری انجام و تحت شرایط مناسب از اونها نگهداری می‌گردد.


ارزیابی مقاومت ارقام نخود نسبت به نژادهای Ascochyta rabiei
در سال دوم ، عملیات زراعی همانند سال اول تکرار خواهد شد در نهایت بر پايه میانگین دوساله صفات مورد بررسی ، خصوصیات مرفولوژیک کولتیوارهای برنج در مجموعه‌ای با عنوان شناسنامه کولتیوارهای موسسه مالي ژن دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد تهیه و تنظم می‌گردد.


ارزیابی واکنش ارقام و لاین‌های پیشرفته گندم دیم نسبت به بیماری زنگ زرد در مراحل گیاهچه‌ای و گیاه کامل


ارزیابی مقاومت نسبی ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم دیم نسبت به سیاهک پنهان معمولی گندم


88 out of 100 based on 68 user ratings 1018 reviews

بررسی تاثیر عناصر ماکرو بر شدت خسارت کنه دو نقطه ای تارتن لوبیا در بروجرد (رقم صیاد)
بررسی تاثیر عناصر غذایی ماکرو و میکرو در بهبود کمی انگور یاقوتی در قم
تاثیر مدیریت بهینه هدف - کود در جلوگیری از ریزش میوه و افزایش درصد تشکیل گل در دو رقم فندق در استان قزوین
تاثیر تزریق منگنز، روی و مس بر شدت عارضه خشکیدگی خوشه خرما
بررسی وضعیت عناصر غذایی در برگ و میوه درختان سالم و آلوده به عارضه خشکیدگی خوشه خرما
ارزیابی و انتخاب پایه‌های نر مناسب گرده‌افشانی در خرمای مضافتی
تولید مینی‌تیوبرهای سالم سیب‌زمینی
تهیه رگه‌های تتراپلویید مقاوم به کرلی‌تاپ
Dictionary API or Library
What “Pastie” alternatives are there? (installable)
How can I install a local gem?
What code highlighting libs are there for Ruby?
How can I write a hook that gets called when a RubyGem is installed?
What does __FILE__ mean in Ruby?
Redirect the “puts” command output to a log file
FizzBuzz using ternary conditional operator
How do you list the currently available objects in the current scope in ruby?
How do I set the socket timeout in Ruby?
*