ارزیابی واکنش ارقام و لاین‌های پیشرفته گندم دیم نسبت به بیماری زنگ زرد در مراحل گیاهچه‌ای و گیاه کامل


ارزیابی واکنش ارقام و لاین‌های پیشرفته گندم دیم نسبت به بیماری زنگ زرد در مراحل گیاهچه‌ای و گیاه کامل
در مراغه در این بررسی تعداد 234 رقم و لاین پیشرفته گندم دیم در شرایط گلخانه‌ای (مرحله گیاهچه‌ای) لاینهای گندم با نژادهای مختلف زنگ زرد گندم تلقیح و ارزیابی با هستفاده از روش مک‌نیل و همکاران انجام گرفت.


بررسی تغییرات پروتئین، آنزیم، پرولین و کربوهیدرات تحت تنش سرما در گندم نان
آزمایشات مزرعه‌ای تحت شرایط آبیاری میست (Mist Irrigation) و یا آبیاری پای بوته در ایستگاههای مختلف تحقیقاتی کشت و ارزیابی گردید.


بررسی اثرات تراکم بوته و سطوح کود نیتروژنه بر عملکرد، کارایی مصرف نیتروژن و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ذرت
در گلخانه از نژاد 134E134A+ که بر روی ژنهای Yr (2, 6, 7, 9, 22, 23, 25) و YrA و YrCle بیماریزا هست هستفاده گردید و در مرحله گیاه کامل یادداشت‌برداری نهائی از تیپ و % آلودگی در مرحله برگ پرچم برای ارزیابی مقاومت مزرعه‌ای یا مقاومت گیاه کامل برپايه مقیاس اصلاح شده کوب (The Modified Cobb s scale) انجام گرفت.


بررسی تاثیر فرسودگی بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه سه رقم لوبیا تحت تنش شوری
در مرحله گیاهچه‌ای در شرایط گلخانه‌ای تعداد 120 لاین دارای تیپ آلودگی مصون، 61 لاین بین 1-3.


تنوع ژنتیکی واریته‌ها و نمونه‌های وحشی نخودفرنگی (Pisum sativum L.) براساس مارکرهای مولکولی
27 لاین بین 4-6 و 25 لاین دارای تیپ آلودگی 7 و شاهد حساس دارای تیپ آلودگی 8 بود.


روابط اللی مقاومت به ویروس موزاییک رگه‌ای گندم و بررسی الکتروفوری تغییرات پروتئین در چند رقم مقاوم گندم نان
در مرحله گیاه کامل در شرایط مزرعه‌ای تعداد 86 لاین با میانگین ضریب آلودگی کمتر از 16 برای ارزیابی و تائید مقاومت در سال بعد انتخاب گردید.


شناسایی و بررسی روابط فیلوژنتیکی برخی از گونه‌های جنس Lens با استفاده از صفات مورفولوژیکی، توالی ITS و نشانگر RAPD
که می‌توان از این لاینها در برنامه‌های به نژادی در انتقال مقاومت هستفاده نمود.


مقایسه عملکرد، اجزای عملکرد و دیگر خصوصیات زراعی ارقام و لاین‌های جدید کلزا در مازندران
در اردبیل از بین 234 لاین و رقم بررسی شده 9/42% مقاوم (CI=0-2)، 1/11% نیمه مقاوم (CI=3-4)، 1/14% نیمه حساس (CI=5-12) و 8/31% حساس (CI>12) بودند.


ارزیابی تاثیر اسموپرایمینگ بذر بر جوانه زنی و عملکرد ذرت سینگل کراس 704
در نهایت 8/68% مواد ضریب آلودگی کوچکتر از 16 داشتند و بعنوان مواد مقاوم انتخاب گردیدند.

آزمایش برای سال 1383 نیز تکرار خواهد شد.
70 out of 100 based on 70 user ratings 970 reviews

تعیین محل ژنهای کنترل کننده پایداری فنوتیپی دراگروپایرون و چاودار با استفاده از لاینهای دارای دو کروموزوم اضافی
تاثیر برخی عوامل آکروتکنیکی (تاریخ کاشت، تراکم گیاهی و رقم) بر عملکرد کمی و کیفی لوبیا قرمز در شرایط اقلیمی شهرستان زنجان (Phaseolus Vulgaris L.)
تأثیر سطوح مختلف کود دی آمونیوم فسفات بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در شرایط اقلیمی خرم‌آباد
اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر شاخص‌های رشد و عملکرد و اجزای عملکرد جو بدون پوشینه
ارزیابی هیبریدهای مختلف برنج ایندیکا * ایندیکای هتروتیک برای پاسخ به کشت بساک تحت محیط های کشت مختلف
مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین لاینهای اولیه تریتی پایرم با استفاده از مارکرهای مولکولی مبتنی بر PCR
Dictionary API or Library
What “Pastie” alternatives are there? (installable)
How can I install a local gem?
What code highlighting libs are there for Ruby?
How can I write a hook that gets called when a RubyGem is installed?
What does __FILE__ mean in Ruby?
Redirect the “puts” command output to a log file
FizzBuzz using ternary conditional operator
How do you list the currently available objects in the current scope in ruby?
How do I set the socket timeout in Ruby?
*