تهیه ارقام متحمل به خشکی در چغندرقند از طریق سلکسیون دوره ای (دیپلوییدهای گرده‌افشان)

بررسی دلایل خشک شدن جنگل های حرا با تاکید بر جنبه های رویشی مطالعه موردی پارک ملی-ساحلی نای بند
مکان یابی ژن های کنترل کننده عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیک در گندم نان تحت تنش خشکی با نشانگرهای ریزماهواره
تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز گندم در استان مازندران (منطقه ساری)
بررسی کشت مخلوط ذرت با شبدر و تاثیر کود اوره در تولید علوفه
بررسی مناسبترین کنترل شیمیایی علف هرز قیاق در مزارع ذرت در منطقه بیضاء استان فارس
بررسی اثر محلول پاشی ریز مغذی های آهن، روی، کلسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد هفت رقم کنجد
syslog output for log4r example
acts as taggable with merb?
Find out which keyboard layout is used, using ruby
Does Ruby best practice shun statement modifiers after, for example, a long code block that is passed to an iterator?
Can Ruby really be used as a functional language?
How can I reliably discover the full path of the Ruby executable?
How “self-documenting” can code be without being annoying?
Ruby %x forks on 64-bit Linux, but not on 32, and only with specific syntax
Ruby gem testing before deployment
How to install and run Ramazes Rapaste easiest?

تهیه ارقام متحمل به خشکی در چغندرقند از طریق سلکسیون دوره ای (دیپلوییدهای گرده‌افشان)
در سال 82 مقایسه پنج هیبرید مولتی ژرم در دو منطقه کرج و مشهد مقدس تحت شرایط نرمال و تنش مورد بررسی برنامه گرفتند همچنین در لوله آزمایش با ایجاد هسترس خشکی توسط مانیتول آزمون شدند.


مطالعه واکنش های آللوپاتیک برخی از گیاهان دارویی روی علف های هرز ذرت
در شرایط نرمال بیشترین عملکرد ریشه به میزان 80/69 تن در هکتار مربوط به هیبرید CMS (A37.1*I 13) BP MASHAD و کمترین عملکرد ریشه مربوط به هیبرید CMS (A37.I*I 13)* 7233 p 12 با 19/56 تن در هکتار مشاهده گردید.


تأثیر تنش کمبود آب در مراحل رشد رویشی و زایشی بر فنولوژی، جنبه‌های مرفوفیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره
بالاترین عملکرد قند در هکتار در هیبرید CMS (A37.1*I 13) BP KARAJ به میزان 43/8 تن در هکتار ملاحظه شد.


مطالعه ترکیب پذیری لاین ها و ارقام برنج با استفاده از روش لاین x تستر
در شرایط تنش نیز بیشترین و کمترین عملکرد ریشه مانند شرایط نرمال در هیبریدهای فوق‌الاشاره رویت شد ولی بیشترین عملکرد قند در هکتار در شرایط تنش به میزان 32/7 تن در هکتار در هیبریدBP MASHAD CMS (A37.1*I 13)دیده شد.


بررسی جنبه‌های اکولوژیک، فیزیولوژیک و اقتصادی مصرف تلفیقی کود در کلزا
همچنین در این سال 100 هاف سیب بدست آمده از پنج توده اولیه تحت شرایط خشکی مورد ارزیابی برنامه گرفتند و هاف سیب‌های SBSI DR1- HSF 04, 11 & 14، SBS1-DRII-HSF 04&19 و HSF-09, 11&16 436B .


اثرات کاربرد و روش مصرف کود بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت
بیشترین عملکرد ریشه را داشتند این هاف سیب‌ها در سال 83 تحت شرایط تنش کشت میشوند و از هر کدام 20 ریشه جهت شرکت در تست کراس انتخاب خواهد شد.


بررسی تأثیر مصرف توأم کودهای نیتروژن، سولفات روی و کود بیولوژیک حاوی Azotobacter و Azospirillum بر عملکرد اجزای عملکرد و شاخص های رشد کلزا
در مشهد مقدس، 25 ژنوتیپ شامل هیبریدها و شاهد در قالب طرح لاتیس با سه تکرار مورد مقایسه برنامه گرفتند.


ارزیابی تاثیر کشت مخلوط نواری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج
در بین 23 هیبرید این آزمایش تلاقی FICMS (I13*A37.1)*BP Mashhad با 47/11 تن در هکتار عملکرد قند سفید اختلاف آماری معنی‌داری با شاهد نداشته و نسبت به سایر هیبریدها بالاترین عملکرد را به خود اختصاص داده هست.


تأثیر تراکم بوته و آرایش ردیف های کاشت بر تولید تابستانه ژنوتیپ های آفتابگردان (Helianthus annuus L.)
تهیه ارقام متحمل به خشکی یکی از راهکارهای مقابله با تنش‌های رطوبتی در شرایط محدودیت منابع آبی هست.
70 out of 100 based on 80 user ratings 730 reviews

بررسی تأثیر تاریخ و تراکم های مختلف کاشت بر روی خصوصیات کمی و کیفی کرچک در شرایط ارومیه
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های زیتون ایرانی در استان کرمانشاه با استفاده از نشانگرهای مولکولی
بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های نخود زراعی (Cicer Arietinum) در ایران با استفاده از صفات زراعی (فیزیولوژیک، مورفولوژیک و فنولوژیک) و نشانگرهای مولکولی
اثر تنش کمبود آب بر برخی صفات فیزیولوژیکی و خصوصیات ریشه ارقام کلزای بهاره (Brassica Naspus L.)
تاثیر مصرف بهینه عناصر ریز مغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه‌ای
نقش میکوریز آربسکولار و کرم خاکی بر میزان همزیستی باکتری ریزوبیوم تریفولی و عملکرد علوفه دو رقم شبدر ایرانی و برسیم در کشت خالص و مخلوط در من
Dictionary API or Library
What “Pastie” alternatives are there? (installable)
How can I install a local gem?
What code highlighting libs are there for Ruby?
How can I write a hook that gets called when a RubyGem is installed?
What does __FILE__ mean in Ruby?
Redirect the “puts” command output to a log file
FizzBuzz using ternary conditional operator
How do you list the currently available objects in the current scope in ruby?
How do I set the socket timeout in Ruby?
*